Sprawozdanie Nr 2/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 16 stycznia – 19 marca 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 23 stycznia 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt porozumienia z Gminą Sadowne w sprawie określenia zasad realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4202 Jasiorówka – Brzuza  - Sadowne w km 9+942 – 13+150”;
2. zatwierdził porozumienie dotyczące współfinansowania i organizacji inscenizacji Bitwy pod Węgrowem;
3. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie remontu bloku żywieniowego MOW w Jaworku i postanowił zobowiązać Dyrektor MOW do wystąpienia do SANEPID-u o odroczenie wykonania remontu do końca 2009 r. oraz do złożenia wniosku o wsparcie finansowe z 0,6% rezerwy ministerialnej;
4. przyjął sprawozdanie z kontroli Domu Dziecka „JULIN” przeprowadzonej przez sędziego Sądu Rejonowego;
5. przyjął projekt regulaminu dodatków dla nauczycieli do uzgodnień ze stroną związkową oraz wytypował Naczelnika Wydziału „OS” jako przedstawiciela organu prowadzącego do prowadzenia uzgodnień treści regulaminu;
6. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego uczniowi LO w Węgrowie oraz uczniowi ZSP w Węgrowie.

W dniu 30 stycznia 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. zatwierdził umowę w sprawie współpracy w dziedzinie promocji powiatu węgrowskiego przez Katolickie Radio Podlasie;
3. przyjął sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności w 2008 r. oraz plan pracy na 2009 r. warsztatów tkackich.

W dniu 5 lutego 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) umorzenia należności SP ZOZ w Węgrowie za świadczone usługi medyczne;
b) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
c) powierzenia realizacji imprez sportowych SZS;
d) powierzenia realizacji imprez sportowych LZS;
2. postanowił, że zakupione zostaną insygnia, tzn. łańcuch dla Przewodniczącej Rady Powiatu oraz pieczęć powiatu węgrowskiego;
3. przyjął informację w sprawie wniosków strony związkowej do regulaminu dodatków dla nauczycieli;
4. zatwierdził godziny kursu I stopnia z teoretycznych przedmiotów zawodowych;
5. ustalił wynagrodzenie dla asystenta sportowego na 2009 r.;
6. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 400 zł transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
7. zatwierdził projekty porozumień: 
a) z Województwem Mazowieckim w sprawie realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
b) z Województwem Mazowieckim w sprawie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
c) z Gminą Sadowne w sprawie użytkowania hali sportowej wraz z zapleczem położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 738 w Sadownem przy ul. Kościuszki 74 oraz określenia zasad pokrywania kosztów wynikających ze wspólnego użytkowania w/w obiektu;
8. wyraził zgodę na nieodpłatne wydzierżawienie gminie Korytnica na 3 lata części gruntu w Korytnicy na wybudowanie chodnika, miejsc parkingowych i zatoki autobusowej;
9. wyraził zgodę na przedłużenie do 9 grudnia 2012 r. okresu użyczenia pojazdu Volkswagen Transporter dla potrzeb Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym „JAWOR”;
10. wyraził zgodę na przystąpienie PCPR do realizacji projektu systemowego „Dążę, szukam, pracuję”.

W dniu 24 lutego 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:    
a) powierzenia obowiązków Dyrektora MOW w Jaworku;
b) powierzenia obowiązków Dyrektora PP-P w Węgrowie;
c) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy dotyczący zmian w pozycjach w planie finansowym na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych;
3. przyjął informację o rezygnacji przez PCPR z zaplanowanej kwoty 20 tys. zł na realizację projektu „Dążę, szukam, pracuję” oraz wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie kwoty 25 tys. zł na realizację projektu „Śmiałym szczęście sprzyja”;
4. przyjął informację o wynikach kontroli nadzoru pedagogicznego w PODN w Węgrowie w zakresie realizacji programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizacji i przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki;
5. negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie pilotażowego rejsu młodzieży LO w Łochowie;
6. wyraził zgodę na kontynuację nauczania indywidualnego dla ucz. kl. II LO w ZSP w Łochowie oraz ucznia ZSP w Węgrowie;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1,3 tys. zł na dofinansowanie organizacji powiatowego etapu turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”;
8. przyjął do wiadomości protokół kontroli problemowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Jaworku;
9. wyraził zgodę:
a) Dyrektorowi ZSP w Łochowie na likwidację środka trwałego tzn. budynku gospodarczego;
b) ZUP „ELEKTROBUD” S. j. na przebudowę urządzeń energetycznych na terenie Domu Dziecka „JULIN”;
c) PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. na przebudowę stacji transformatorowej na działce nr 5885 w Węgrowie;
10. nie wyraził zgody PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. na przebudowę stacji transformatorowej na działce nr 5901w Węgrowie oraz na budowę na działce nr 5901 linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia;
11. przyjął do wiadomości zawiadomienia o wszczęciu postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności trzech uchwał Rady Powiatu z dnia 16 stycznia 2009 r.

W dniu 9 marca 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
b) regulaminu dodatków dla nauczycieli (wersja po uzgodnieniach ze stroną związkową);
c) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 200-9 r., na które przeznacza się środki PFRON;
d) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
e) użyczenia nieruchomości stanowiących własność powiatu węgrowskiego;
f) wyrażenia zgody na przekazanie SP ZOZ w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu węgrowskiego;
2. przyjął informacje o: 
a) stanie sanitarno – higienicznym powiatu węgrowskiego;
b) pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2008 r.;
3. zatwierdził porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwały w sprawach: 
a) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2009;
b) ustalenia liczby oddziałów klas I-szych na rok szkolny 2009/2010;
c) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2008 r.;
5. zatwierdził przydział godzin na kursy z przedmiotów zawodowych sprzedawca I°, elektryk I°;
6. wyraził zgodę na wykonanie prac związanych z instalacją nowej sieci telefonicznej i instalacji komputerowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie.

W dniu 17 marca 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził autopoprawkę do regulaminu dodatków dla nauczycieli;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w 2008 r.;
b) przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni w Liwie;
c) przekazania w nieodpłatne użytkowanie SP ZOZ w Węgrowie aparatury i sprzętu medycznego zakupionego przez powiat węgrowski;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 9 tys. zł na zakup dla potrzeb KP PSP narzędzi ratowniczych;
4. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 8174 zł budżetu Domu Dziecka „JULIN” z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyzy technicznej budynku Domu Dziecka;
5. zatwierdził specyfikacje istotnych warunków zamówienia podziału działki nr 330 położonej w obrębie zawady Gm. Liw oraz podziału działki nr 494 położonej w obrębie Orzełek g. Sadowne;
6. zapoznał się z listą zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z WFOŚiGW w 2009 r. i jako priorytetowe uznał termomodernizację budynku głównego i pawilonu II w ZSP w Węgrowie, termomodernizację budynku szkolnego w Miedznie oraz termomodernizację budynku ZSP w Sadownem
7. zatwierdził protokół uzgodnień w sprawie darowizny na rzecz Gminy Łochów udziału w działkach położonych w Kaliskach;
8. zatwierdził projekt umowy użyczenia aparatury i sprzętu medycznego zakupionego w latach 2004 – 2008 przez powiat węgrowski;
9. wyraził zgodę na rozpoznanie cenowe: 
a) dotyczące sporządzenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Węgrowskiego oraz Programu usuwania azbestu;
b) dotyczące opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla gmin Korytnica i Liw;
10. wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym organizowanych w Kaliskach uroczystości 90-lecia powstania Polskiego Białego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz organizowanej przez Oddział PTTK w Węgrowie wystawy „Młode Talenty Powiat Węgrowski 2009”.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-04-21 15:16:47
Data utworzenia:2009-04-21 15:16:47
Data modyfikacji:2009-04-21 15:18:01
Liczba wyświetleń:636