Uchwała Nr XVI/107/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, z uwzględnieniem

 Działając na podstawie art. 17 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 roku  (Dz. U. z 1996 roku – tj. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.)  Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,   co następuje:

 

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży  realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

Tracą moc uchwały Nr XXVII/166/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku oraz   Nr XXXII/217/2004 z dnia 31 stycznia 2002 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/107/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 czerwca 2004 roku

 

Sieć szkół ponadgimnazjalnych

oraz specjalnych w powiecie węgrowskim

dla dzieci i młodzieży realizujących

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

 

 

I. Szkoły specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego   w Węgrowie, ul. A. Mickiewicza 23:

1) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego,

2) Gimnazjum Specjalne,

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna im. Kornela Makuszyńskiego.

 

II. Szkoły ponadgimnazjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych  im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

2) Liceum Ogólnokształcące,

3) Liceum Profilowane,

4) Technikum.

 

III. Szkoły ponadgimnazjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   w Łochowie, ul. S.Wyspiańskiego 18: 

1) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej,

2) Liceum Profilowane,

3) Technikum.

 

IV. Szkoły ponadgimnazjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, ul. T. Kościuszki 74:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

2) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana,

3) Liceum Profilowane.

 

V. Szkoły ponadgimnazjalne nie włączone do zespołu szkół:

1) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku, ul. Fabryczna 57,

2) Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie, ul. A. Mickiewicza 3,

3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku, ul. Armii Krajowej 1.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:27:11
Data utworzenia:2007-01-07 00:27:11
Data modyfikacji:2007-01-07 00:27:12
Liczba wyświetleń:512