Sprawozdanie Nr 1/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 grudnia 2003 r. do 30 stycznia 2004 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:
W dniu 13 stycznia 2004 r.:
1. Zarząd zatwierdził autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2004 r.
2. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004;
b) zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie;
c) zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ w Węgrowie;
d) nabycia nieruchomości położonej w Łochowie.
3. Zarząd zatwierdził porządek obrad XII sesji Rady Powiatu.
4. Zarząd zatwierdził plan pracy PODN na rok 2004.
5. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu budynku byłego internatu LO w Węgrowie w administrowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
6. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie 4 grup kursowych I stopnia w ZSZ w Węgrowie.
7. Zarząd rozpatrzył wniosek Siedleckiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików o dofinansowanie wystawy organizowanej w dn. 1.02.2004 r. w Siedlcach i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 700 zł.
8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
W dniu 21 stycznia 2004 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie pomieszczeń zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym na rok 2004.
4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. 
5. Zarząd wyraził zgodę Dyrektorowi SP ZOZ w Węgrowie na zmianę jego formy zatrudnienia z kontraktu menedżerskiego na umowę o pracę.
6. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie z PUP nie wykorzystywanej już maszyny do pisania OLIMPIA OFFICE dla potrzeb Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "JAWOR" w Jaworku.
7. Zarząd rozpatrzył ofertę "M.A.K." television Ireneusz Majer dotyczącą bezpłatnego wykonania filmu informacyjno - reklamowego o powiecie węgrowskim i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na w/w przedsięwzięcie.
8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
W dniu 29 stycznia 2004 r.
1. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.
2. Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosków o dofinansowanie w 2004 r. z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych odcinków dróg: nr 36327 Jagodne - Gałki, nr 36115 Zambrzyniec - Zgrzebichy, nr 36101 Julin - Kaliska.
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował program ochrony środowiska dla gminy Miedzna w zakresie ochrony wód - budowa płyt gnojowych w gospodarstwach rolnych.
4. Zarząd pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:35:27
Data utworzenia:2006-12-29 23:35:27
Data modyfikacji:2006-12-29 23:35:27
Liczba wyświetleń:705