Uchwała Nr XXXI/205/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata .

  Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie powiatowym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje :

 

                                                            § 1

 

1.       Zarząd Powiatu Węgrowskiego ma prawo :

a)  nabywać na rzecz powiatu wszelkie nieruchomości niezbędne dla realizacji zadań   

     własnych.  

b) sprzedawać lub oddawać w użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu,

c) oddawać w dzierżawę lub najem , jak również użyczać i dokonywać innych    czynności rozporządzających nieruchomościami powiatu, z wyjątkiem darowizny , na okres dłuższy niż 3 lata,

d) obciążać nieruchomości gruntowe, ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak użytkowanie , służebność, zastaw, hipoteka.

2.       Nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny tylko na cele publiczne wymienione w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

3.        Do rozporządzania nieruchomościami w  formie darowizny Zarząd Powiatu zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Powiatu, wyrażoną w odrębnej uchwale.

4.       Dla skuteczności swoich działań w zakresie ust. 1 pkt. a, b, c Zarząd Powiatu powinien posiadać opinię stałych komisji  Rady Powiatu . W zakresie działań określonych w ust. 1 pkt. d opinia taka wymagana jest przy ustanawianiu zastawu

       i    hipoteki oraz oddania nieruchomości w użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata.

5.       W zakresie określonym w ust. 1 pkt. b i c Zarząd Powiatu winien ściśle przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami.

6.       Zarząd Powiatu zobowiązany jest do bieżącego informowania Rady Powiatu o każdej dokonanej czynności wymienionej w ust. 1.

                                   

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

                                                                  § 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.                                                

 

  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Ewa Wysokińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:24:38
Data utworzenia:2007-01-07 03:24:38
Data modyfikacji:2007-01-07 03:24:38
Liczba wyświetleń:577