Uchwała Nr XXXIV/225/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2005 r. i podziału zysku

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z 2002 roku, nr 121, poz. 694 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2005 r., na które składa się:

1.  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w złotych 9 490 541, 72 zł,

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w złotych 415 945, 08 zł,

4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Zatwierdza się przeznaczenie zysku w kwocie 415 945, 08 zł ( słownie: czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset  czterdzieści pięć złotych i osiem groszy) na zwiększenie funduszu zakładu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 18:07:03
Data utworzenia:2007-01-07 18:07:03
Data modyfikacji:2007-01-07 18:07:03
Liczba wyświetleń:532