Uchwała nr 197/116/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”

  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Pana Janusza Bauma – Dyrektora do pełnienia funkcji inwestora zastępczego przy zadaniu inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego pn. „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych” oraz do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym niezbędnym do wykonania zadania inwestycyjnego.

 

§ 2

 

Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 składają się prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian oraz fundamentów, wymiana okiennej i drzwi zewnętrznych.

 

§ 3

 

Upoważnia się Dyrektora do dysponowania środkami finansowymi określonymi w Budżecie Powiatu Węgrowskiego na rok 2009 na inwestycję, o której mowa w § 1.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Węgrowskiego oraz Dyrektorowi.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan - Wicestarosta Węgrowski

Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu                

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu             

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu

 

 

 

 

 

 

                                               

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "IR"
Data wytworzenia informacji:2009-05-05 09:21:40
Data utworzenia:2009-05-05 09:21:40
Data modyfikacji:2009-05-05 09:23:23
Liczba wyświetleń:408