Regulamin udzielania patronatu lub udziału Starosty Węgrowskiego w komitecie honorowym

Zarządzenie nr 46/2012
Starosty Węgrowskiego
z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie patronatu lub udziału w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

Ustalam regulamin udzielania patronatu lub udziału w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                     Starosta

                                                                 /-/ Krzysztof Fedorczyk

 

 

 

Załącznik nr 1
 do Zarządzenia nr 46/12
Starosty Węgrowskiego
z dnia 17 października 2012 r.

 

Regulamin udzielenia patronatu lub udziału Starosty Węgrowskiego
w komitecie honorowym
.

1.   Wyróżnienie jakim jest patronat lub udział w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego zarezerwowane jest dla najważniejszych wydarzeń, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Powiatu Węgrowskiego w dziedzinach:

1)     promocji powiatu,

2)     oświaty,

3)     sportu,

4)     turystyki,

5)     kultury i sztuki,

6)     ochrony dziedzictwa kulturowego,

7)     polityki społecznej w tym integracji społeczności lokalnej,

8)     ochrony środowiska,

9)     przedsiębiorczości i rynku pracy,

10) bezpieczeństwa publicznego,

 

2.   W celu uzyskania honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym Starosty Węgrowskiego należy:

1)     Czytelnie wypełnić wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2)     Dostarczyć kompletny wniosek do Starostwa Powiatowego w Węgrowie przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

 

3.   Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

1)     Wysłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5,
07-100 Węgrów.

2)     Przesłać pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiatwegrowski.pl

3)     Złożyć osobiście w Sekretariacie Starosty, ul. Przemysława 5, 07-100 Węgrów.

 

4.   Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu, ani zgodą Starosty na udział w komitecie honorowym.

 

5.   Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu honorowego lub udział Starosty w komitecie honorowym.

 

6.   Objęcie patronatu nad przedsięwzięciem lub zgoda Starosty na udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Starosty w imprezie.

 

7.   O patronat lub udział Starosty w komitecie honorowym mogą się ubiegać główni organizatorzy przedsięwzięć.

 

8.   Organizator, który otrzymał zgodę na patronat lub udział Starosty w komitecie honorowym, jest zobowiązany do:

1)       Dostarczenia do Starosty zaproszenia na to wydarzenie

2)       Zamieszczenia informacji o patronacie lub udziale Starosty w komitecie honorowym danego wydarzenia we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych
i informacyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia.

3)       Udzielenia wszelkich informacji wydziałowi merytorycznemu Starostwa Powiatowego w Węgrowie na temat organizowanego wydarzenia.

4)       Na prośbę wydziału merytorycznego Starostwa Powiatowego w Węgrowie przygotować informację prasową, wraz z dokumentacją fotograficzną
z organizowanego wydarzenia.

 

9.   Odebranie patronatu honorowego lub rezygnacja Starosty w komitecie honorowym może nastąpić w przypadku:

1)       Naruszenia prawa przez organizatorów.

2)       Prowadzenia przez organizatora lub uczestników imprezy działań o charakterze reklamowym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm,
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Starosty danego produktu.

3)       Lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2012-10-29 14:27:14
Data utworzenia:2012-10-29 14:27:14
Data modyfikacji:2012-10-29 14:46:01
Liczba wyświetleń:1918