Uchwała Nr XXXI/247/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 1999 r o powołaniu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

                                           

          

            Na podstawie art.12, pkt  8 lit. „ a” i  art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001r , Nr 142 poz.1592 z późń. zm / oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania / Dz.U. Nr 13, poz.114 / Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje :

 

                                                           § 1.

 

W składzie Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej powołanej Uchwałą Nr VII/34/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 1999 roku , dokonuje się zmiany przedstawiciela Zarządu Powiatu:

 

  1. Odwołuje się Panią Wandę Niedźwiedź

 

  1. Powołuje się Panią Małgorzatę Plewka

           

                                                           § 2 .

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

                                                           § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Geodezji, Kartografii
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:39:24
Data utworzenia:2009-10-05 15:39:24
Data modyfikacji:2009-10-05 15:41:28
Liczba wyświetleń:419