Uchwała Nr XXXV/234/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 czerwca 2006 r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za pierwsze półrocze.

   N a podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za pierwsze półrocze sporządza się w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową w szczegółowości zatwierdzonego na dany rok planu finansowego.

 

§ 2

 

Informacja, o której mowa w § 1 winna zawierać:

1. wykonanie planu finansowego w układzie:

    a) przychody,

    b) koszty,

    c) wynik finansowy,

2. stan należności i zobowiązań, w tym  wymagalnych,

3. wykonanie planu zadań inwestycyjnych,

4. wykonanie przychodów i kosztów według ośrodków generowania kosztów.

 

§ 3

 

Informację, o której mowa w § 1 przedstawia dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie Zarządowi Powiatu Węgrowskiego do dnia 31 lipca roku budżetowego.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                   

 

   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:27:30
Data utworzenia:2006-12-29 21:27:30
Data modyfikacji:2006-12-29 21:29:18
Liczba wyświetleń:484