Porządek XXXIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję  Rady   Powiatu  Węgrowskiego   w   dniu  28 kwietnia  2006 r.  (piątek)
 o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum. 
3.     Przedstawienie porządku obrad.
4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.     Interpelacje i zapytania radnych.
6.     Rozpatrzenie Sprawozdania  z wykonania budżetu powiatu  węgrowskiego za rok 2005:
1)     odczytanie:
-         opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sprawozdaniu,
-         wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2005,
-         opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,
2)     dyskusja,
3)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego za rok 2005.
7.     Podjęcie uchwał w sprawach:
1)     zmian w budżecie powiatu na 2006 rok;
2)     określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3)     powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych  z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych na granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
4)     powierzenia Miastu Węgrów prowadzenia zadań publicznych z zakresu biblioteki powiatowej;
5)     utworzenia szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Sadownem.
8.     Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w roku 2005.
1)     Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ w Węgrowie za rok 2005;
2)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2005 i podziału zysku;
3)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ w Węgrowie.
9.     Sprawozdanie z rocznego wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
10. Ocena działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie za rok 2005.
11. Informacja o realizacji "Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie węgrowskim".
12. Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Przyjęcie protokołu XXXIII  sesji Rady Powiatu  z dnia 10 marca 2006 r.
15. Wolne wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:20:54
Data utworzenia:2006-12-29 23:20:54
Data modyfikacji:2006-12-29 23:20:54
Liczba wyświetleń:666