UCHWAŁA NR V/67/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawiedofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji(Dz. U. t.j. z 2007 roku, Nr 43, poz. 227)  Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1)       Udziela się pomocy finansowej Komendzie Policji z/s w Radomiu w formie dotacji celowej w wysokości 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.,,Termomodernizacja  budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

2)       Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, o której mowa w pkt. 1 określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu.

 

§ 2

 

            Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia   z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu porozumienia, o którym mowa w § 1.

§ 3

 

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 13:03:33
Data utworzenia:2011-05-12 13:03:33
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:371