Uchwała Nr 30/18/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno - Wychowawczego w Węgrowie.


 Działając na podstawie art. 5c ust. 2, art. 36a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz § 1 i 13 rozporzadzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14, poz. 126 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:
 
§ 1
Ustala się Regulamin Konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Skład Komisji Konkursowej powołuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 03:01:39
Data utworzenia:2007-01-05 03:01:39
Data modyfikacji:2007-01-05 03:01:39
Liczba wyświetleń:453