Uchwała nr XVII/140/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budzecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok

  Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.)   oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Zmienia się plan wydatków  budżetu na zadania własne  powiatu na 2008  rok zgodnie z załącznikiem  nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

                Zadania inwestycyjne w 2008 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Gospodarki Geodezyjnej i Kartograficznej po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  5 033 875 zł    stanowiący różnicę pomiędzy  dochodami a wydatkami zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a. zaciąganych kredytów w kwocie 3 390 126 zł

b. zaciąganych pożyczek w kwocie 1 177 176 zł

c. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 466 573 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7 057 542 zł rozchody w wysokości 2 023 667zł  zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 8

Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności z zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.   

 

§ 9

 

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego  

 

     § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega publikacji.

 

 

 

    

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-11 11:14:28
Data utworzenia:2008-07-11 11:14:28
Data modyfikacji:2008-07-11 11:16:37
Liczba wyświetleń:753