Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 października 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XIX sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu   22 października  2004 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Wręczenie aktów nominacji na stopnie oficerskie mieszkańcom powiatu węgrowskiego.
4.       Przedstawienie porządku obrad.
5.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)      zmian w budżecie powiatu na rok 2004
2)      zaciągnięcia zobowiązania na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie
3)      zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy ulicy Piaskowej w Węgrowie
4)      regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości
5)      regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005
6)      uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
8.       Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu.
9.       Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego o oświadczeniach o stanie majątkowym radnych powiatu za 2003 rok.
10.   Informacja Starosty Węgrowskiego o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Sekretarza, Skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.
11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.   Przyjęcie protokółu XVIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 10 września 2004 r.
13.   Wolne wnioski i oświadczenia.
14.   Zamknięcie sesji.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:56:09
Data utworzenia:2006-12-29 21:56:09
Data modyfikacji:2006-12-29 21:56:09
Liczba wyświetleń:664