Sprawozdanie Nr 4/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 23 kwietnia – 29 czerwca 2010 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 7 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził bilans jednostek budżetowych oraz bilans jednostki samorządu terytorialnego (powiatu węgrowskiego);
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
3. zatwierdził umowę z Miastem Węgrów w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4249W – przebudowa Alei Siedleckiej w Węgrowie na odcinku od km 1+612 do km 2+232 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
4. podjął decyzję o przeznaczeniu dotacji w wysokości 100 tys. zł podzielonej na dwie transze po 50 tys. zł na dofinansowanie remontu wraz z odbudową, przebudową i rozbudową zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie. Środki na ten cel przekazane zostaną po spełnieniu przez wnioskodawcę – Parafię pw. Zwiastowania NMP w Miedznie wszystkich formalności wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
5. wyraził zgodę na przekazanie książek pt. „Węgrów, Ziemia liwska” dla kończących naukę w szkołach członków zespołów tanecznych objętych honorowym patronatem Starosty Węgrowskiego;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 1 tys. zł na ufundowanie nagrody dla zespołu „AVOCADO” – laureata XXX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych;
7. rozpatrzył wniosek Prezesa klubu motocyklowego „Wściekły Łoś” o wsparcie finansowe organizacji zlotu motocyklowego i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
8. wyraził zgodę Stowarzyszeniu „Skarbiec” na udostępnienie terenu przy budynku Szkoły Rolniczej w Miedznie oraz na skorzystanie z energii elektrycznej w celu zorganizowania imprezy pn. „Uczta Pierogowa w Miedznie”. Jednocześnie Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 1 tys. zł na dofinansowanie organizacji ww. imprezy;
9. postanowił przeznaczyć kwotę 500 zł na dofinansowanie II Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej.

W dniu 12 maja 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) wykonania uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego Nr XVI/205/2004;
2. zatwierdził porozumienia w sprawach przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na II etap remontu budynku Komendy Powiatowej Policji oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej przy Komendzie Powiatowej Policji;
3. zatwierdził aneksy do porozumień w sprawach:
a) umieszczenia dziecka z powiatu łosickiego w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
b) określenia warunków i sposobu przekazywania środków finansowych z tytułu utrzymania dzieci pochodzących z powiatów garwolińskiego i grodziskiego przebywających w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
c)określenia kosztów i ponoszenia wydatków na utrzymanie uczestników WTZ w Jaworku;
4. zatwierdził umowy:
a) partnerską na rzecz realizacji projektu w ramach POKL ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek;
b) partnerską na rzecz realizacji projektu w ramach POKL ze Stowarzyszeniem „SPONiA Węgrów”;
c) w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy internatu ZSP w Węgrowie;
d) w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dobudowy klatki schodowej ewakuacyjnej oraz szachtu windy dla niepełnosprawnych w internacie ZSP w Węgrowie;
5. zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: 
a) dla przetargu na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin Sadowne i Miedzna;
b) dla przetargu na przebudowę drogi powiatowej Nr 4214 W Łochów – Twarogi – Gruszczyno;
c) dla przetargu na termomodernizację budynku strzelnicy przy ZSP w Węgrowie;
6. rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP o pomoc finansową w organizacji Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
7. zatwierdził godziny kursów TPZ sprzedawca I°, elektryk III° organizowanych w dniach 10.V. – 4.VI.2010 r. w ZSP w Węgrowie;
8. wyraził zgodę na wynajęcie miejsc noclegowych w internacie SOS-W w Węgrowie wraz z wyżywieniem dla uczestników XIV Festiwalu Obrzędów Weselnych;
9. wyraził zgodę na zorganizowanie konkursu na najlepszą pracę naukową o tematyce regionalnej;
10. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 700 zł na dofinansowanie Eliminacji Powiatowych XXVII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci;
11. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Starejwsi;
12. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.

W dniu 18 maja 2010 r. Zarząd:
1. dokonał podziału środków na zwiększenie wydatków na niezbędne remonty bieżące do przeprowadzenia w szkołach w okresie wakacyjnym;
2. dokonał podziału środków na zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych oraz wzbogacenie księgozbioru bibliotek szkolnych;
3. zatwierdził umowy:
4. z firmą GEOPLAN w sprawie wykonania ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów niewłaściwie oznaczonych dotychczas w ewidencji gruntów;
5.partnerskiej z Gminą Łochów w celu wspólnej realizacji projektu „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Łochów” realizowanego w ramach RPO WM;
6. zaakceptował porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów oraz Gminie Stoczek realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;
7. wyraził zgodę Stowarzyszeniu „Skarbiec”  na wykorzystanie herbu powiatu węgrowskiego w celu promocji imprezy „Uczta Pierogowa w Miedznie” oraz banneru powiatu na terenie ww. imprezy;
8. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty do 1 tys. zł na dofinansowanie kosztów wyżywienia i transportu bractwa rycerskiego związanych z planowaną realizacją przez TVN TURBO audycji z cyklu „Pojechany łikend”;
9. przyjął zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – teren dworca autobusowego i działek przyległych.

W dniu 24 maja 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) upoważnienia Dyrektora ZSP w Sadownem do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Taniec nie tylko dla gwiazd”;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
3. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na termomodernizację budynku Internatu ZSP w Sadownem;
4. wytypował kandydatów do nagrody MEN i MKO;
5. przyjął informację z kontroli realizacji zadań przez nauczycieli – doradców metodycznych PODN w Węgrowie;
6. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Węgrowie o dofinansowanie wycieczki dla uczniów z zespołu tańca towarzyskiego „SWING” oraz zespołu wokalno – muzycznego „W DOBRYM TONIE” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę
5 tys. zł;
7. wyraził zgodę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestników VI Ogólnopolskiej Gimnazjady w Grach Zespołowych w internacie ZSP w Węgrowie w okresie 13 – 20 czerwca 2010 r.;
8. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 500 zł na zakup nagród dla zwycięzców Mazowieckiego Turnieju Piłki Siatkowej „NETEX SIGMA CUP”;
9. przyjął do wiadomości pismo dotyczące realizacji Programu „Czyste lasy na Mazowszu”;
10. odmownie rozpatrzył wniosek o wyrażenie zgody na wykup mieszkania w Domu Nauczyciela przy MOW w Jaworku.

W dniu 7czerwca 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łochów na dofinansowanie zadania pn. „Odwodnienie ulicy Dolnej w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łochów na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Park Dębinka – ul. 1-go Maja w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
2. zaakceptował umowy:
a) z p. Bohdanem Łopatką w sprawie wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Siedlce;
b) z Gminą Miedzna w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4235 W Miedzna – Orzeszówka, ul. Orzeszowska w Miedznie”;
c) z PRDM „MIKST” Sp. z o.o. w sprawie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 4219 W Kosów Lacki – Węgrów;
d) z firmą geodezyjną LEVEL Sp. z o.o. w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych;
3. zatwierdził aneks do umowy z Gminą Łochów w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego”;
4. przyjął informację dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie”;
5. zatwierdził SIWZ dla dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku;
6. podjął uchwały w sprawach: 
a) upoważnienia p.o. Dyrektor PCPR w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie  podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Śmiałym szczęście sprzyja – edycja II”;
b) zmian w Regulaminie Organizacyjnym PUP w Węgrowie;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 20 tys. zł na dofinansowanie organizacji „XIV Festiwalu Obrzędów Weselnych – Magiczny Węgrów”
8. podjął decyzję o skierowaniu na drogę sądową sprawy najmu lokalu mieszkalnego w Łochowie;
9. zatwierdził nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. II I LO w Węgrowie na okres 4 tygodni;
10. zaakceptował umowę użyczenia zestawu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

W dniu 14 czerwca 2010 r. Zarząd:
1. uzgodnił projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łochowa w granicach administracyjnych, zgłaszając jednocześnie do Planu uwagi wniesione przez Dyrektora ZDP w Węgrowie;
2. przyjął informację o wnioskach z PO KL Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
3. zatwierdził umowy:
a) z firmą PPU NAT-POL w sprawie dostarczania tablic rejestracyjnych;
b) z firmą TAXUS SI Sp. z o.o. w sprawie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów;
4. wyraził zgodę na zabezpieczenie ZDP w Węgrowie środków finansowych na pokrycie skutków usuwania przełomów i odnowy dróg uszkodzonych przez wodę;
5. zatwierdził porozumienie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań: „Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych wymagających pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych”; „Czym skorupka za młodu nasiąknie  - grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Węgrowskiego”; „Marzenia się spełniają 2010”;
6. wyraził zgodę dwóm mieszkankom ul. Zwycięstwa w Węgrowie na wykup działek nr 6206, 6207 i 6192/7;
7. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 1 tys. zł Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii.

W dniu 18 czerwca 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków;
d) wyrażenia zgody na podpisanie z Miastem Węgrów porozumienia w celu przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4249W – Aleja Siedlecka w Węgrowie w km od 1+590 do 1+805, o długości
225,5 mb”;
e) nadania statutu Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie;
2. przyjął informacje o:
a) realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie;
b) stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
c) przestrzeganiu i stosowaniu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu w roku 2009;
3. zatwierdził porządek obrad XL sesji Rady Powiatu;
4. zaakceptował umowy:
a) z p. Jarosławem Kosińskim w sprawie wyceny nieruchomości zabudowanej, położonej w obrebie Brzuza gm. Łochów;
b) z p. Antonim Niciporukiem w sprawie sporządzenia operatów szacunkowych;
c) z Autorskim Biurem Architektonicznym B.J. Targowscy w sprawie wykonania dokumentacji budowlano - wykonawczej szachtu windy i klatki schodowej ewakuacyjnej w ZSP w Węgrowie;
d) z firmą P.P.H.U. IRMA w sprawie wykonania termomodernizacji budynku strzelnicy przy ZSP w Węgrowie;
5. przyjął Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów na:
a) rozbudowę budynku I LO w Węgrowie – etap I;
b) udzielenie kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
6. wyraził zgodę na przystąpienie szkół licealnych powiatu węgrowskiego do współpracy w realizacji projektu edukacyjnego Tolerance and Knowledge;
7. podjął decyzję o zakupie 15 egz. „Kroniki Sportu Polskiego”;
8. wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia pomieszczeń WTZ w Jaworku.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-07-02 11:20:52
Data utworzenia:2010-07-02 11:20:52
Data modyfikacji:2010-07-02 11:22:29
Liczba wyświetleń:947