Uchwała Nr XXXVIII/296/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2010 r.w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczoraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2010 roku, które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.na nej

 

 

         Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2010 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Węgrowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XXXVIII/296/10           Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                                                                                             z dnia  26 marca 2010 r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2010 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

641 476,00 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

    70 000 zł

w tym:

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu (art.11)

 

    6 888,00 zł

zwroty kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art.26e)

      

    30 000,00 zł

środki na podjęcie działalności gospodarczej (art.12a)

33 112,00 zł

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

0,00 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

571 476,00 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     50 000,00 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

   103 576,00 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   48 000,00 zł

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   369 900,00 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                                   0 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-04-12 12:43:26
Data utworzenia:2010-04-12 12:43:26
Data modyfikacji:2010-04-12 12:45:38
Liczba wyświetleń:447