Uchwała Nr XXX/200/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 1998 r., nr 95, poz. 602, z późn. zm) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza   się   wygaśnięcie  mandatu  radnego  powiatu węgrowskiego Pana Andrzeja  Wrochny  w   okręgu   wyborczym   nr   4   z  listy  nr  9 -  Komitet  Wyborczy Wyborców "Nasz Powiat",  wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:22:32
Data utworzenia:2007-01-07 03:22:32
Data modyfikacji:2007-01-07 03:22:32
Liczba wyświetleń:515