Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XLII/327/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego św. Marii Magdaleny w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt. 7 i § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2010 udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie dotacji w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego św. Marii Magdaleny w Bazylice Mniejszej w Węgrowie, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-44/230 w dniu 18 listopada 1959 r.

 

 

§ 2

 

            Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 oraz zasady rozliczenia środków finansowych, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 13:54:19
Data utworzenia:2010-11-19 13:54:19
Data modyfikacji:2010-11-19 13:56:28
Liczba wyświetleń:428