Uchwała nr XIX/156/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie udzielenia w 2008 roku pomocy finansowej dla Gminy Sadowne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem" oraz upoważnienia Zarzadu POwiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne określającej szczególowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 1592 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.     Rada Powiatu w Węgrowie wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej w 2008 roku Gminie Sadowne na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej z zapleczem w Sadownem”.

2.     Pomoc finansowa na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu w wysokości 350 317,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemnaście złotych).

3.     Ogólna wartość pomocy finansowej, o której mowa w § 1 pkt. 1 nie może przekroczyć 1/5 wartości zadania.

 

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Sadowne.

 

§ 3

         Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Gminą Sadowne umowy, o której mowa w  § 2.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-10-06 15:03:47
Data utworzenia:2008-10-06 15:03:47
Data modyfikacji:2008-10-06 15:11:33
Liczba wyświetleń:701