Uchwała Nr 23/11/11 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2011.


Działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków(Dz. U. Nr 46 poz. 430), Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§1 

Uchwala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały.

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski       

Ewa Besztak - Wicestarosta                  

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Nowotka - Członek Zarządu Powiatu

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik.xls20,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2011-02-21 10:55:03
Data utworzenia:2011-02-21 10:55:03
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:13
Liczba wyświetleń:370