UCHWAŁA NR XXVII/ 219 / 09 RADY POWIATU W WĘGROWIE z dnia 20 maja 2009 rokuw sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Sadowne dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania nwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),  Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

1.       Rada Powiatu w Węgrowie wyraża zgodę na zawarcie z Gminą Sadowne umowy dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego  pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”.

2.       Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Gminą Sadowne umowy o której mowa w § 1pkt. 1.

3.       Udział w współfinansowaniu zadania zostanie rozłożony na strony na podstawie następującej zasady: Powiat Węgrowski i Gmina Sadowne po 50 % wymagalnego wkładu własnego.

 

§ 2

 

Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez Gminę Sadowne oraz przeznaczenie   i zasady rozliczenia środków

 

§ 3

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 10:38:46
Data utworzenia:2009-07-08 10:38:46
Data modyfikacji:2009-07-09 14:51:17
Liczba wyświetleń:496