Porządek XIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za II półrocze 2007 r.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2008 rok:

-         odczytanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem;

-         odczytanie opinii RIO;

-         dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie;

-         głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia „Strategii Rozwoju Powiatu Węgrowskiego w latach 2007 - 2015”;

2) zmian w budżecie Powiatu na rok 2007;

3) zmiany uchwały nr XI/83/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 r.;

4) zmiany uchwały nr IX/71/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Termomodernizacja budynku internatu ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”;

5) zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 roku z póz. Zmianami w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych doi realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki PFRON;

6) przyjęcia zmian w Statucie Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach”;

7) ustalenia zasad organizacji mieszkań chronionych oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16;

8) trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno-wychowawczym o uprawnieniach szkół publicznych;

9) trybu i zasad przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym;

10) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2008;

11) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2008.

9. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Powiatu  z dnia 30 listopada 2007 r.  

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11. Zamknięcie sesji.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-01-08 12:25:13
Data utworzenia:2008-01-08 12:25:13
Data modyfikacji:2008-01-08 12:25:48
Liczba wyświetleń:683