Uchwała nr XI/83/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.

   

            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami/  oraz art. 82 ust.1 i art.83 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami / , Uchwały Nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r., uchwały nr  VI/42/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007r.w sprawie zmian w budżecie i uchwały nr  VII/54/07  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu,  uchwały nr VIII/63/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia

29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie , Uchwały IX/682007 z dnia 10 sierpnia w sprawie zmian w budżecie oraz uchwały nr X/73/2007 w sprawie zmian w budżecie z dnia 11 września  Rada Powiatu w Węgrowie postanawia:

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt  w banku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm./ na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 1 431 448 zł

2. Określa się dziesięcioletni okres spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1.

 

 

§ 2

 

Pozostałe warunki oraz zabezpieczenie dotyczące kredytu zostaną określone w umowie z bankiem .

 

§ 3

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia umów w sprawie zaciągnięcia kredytów, o których mowa w § 1.

 

§ 4

 

 

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z subwencji.

 

§ 5

 

Traci moc uchwała Rady Powiatu w Węgrowie w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2007 nr X/74/07 z dnia 11 września 2007 roku.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 11:53:48
Data utworzenia:2007-10-26 11:53:48
Data modyfikacji:2007-10-26 11:56:10
Liczba wyświetleń:525