Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie

07-100 Węgrów
ul. Piłsudskiego 23
tel./fax: 25/ 792-38-76
tel./fax: 25/ 792-37-98

 

Kadra kierownicza jednostki:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - inż. Zygmunt Dziwiński
p.o.Głównego Księgowego - Ewa Ryszawa
Kierownik Działu Technicznego - Jacek Księżopolski
Kierownik Obwodu Drogowego w Węgrowie - Jan Adaśko
Kierownik Obwodu Drogowego w Łochowie - Danuta Kamińska

W strukturze organizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych wyróżnia się:

 • dział techniczny,
 • służba drogowo-mostowa (liniowa),
 • stanowiska pracy.

Jednostki terenowe Zarządu Dróg Powiatowych - Obwody Drogowe mają swoje siedziby w Węgrowie oraz w Łochowie.
Obwód Drogowy Nr 1 w Węgrowie działa na obszarze gmin: Liw, Miedzna, Grębków, Wierzbno oraz miasta Węgrów.
Obwód Drogowy Nr 2 w Łochowie działa na obszarze gmin: Łochów, Korytnica, Sadowne, Stoczek oraz miasta Łochów.

Do zadań Zarządu należy:

 1. W zakresie utrzymania, odnowy, modernizacji i budowy dróg i mostów:
  • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów mostowych,
  • pełnienie funkcji inwestora,
  • utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • realizacja zadań z zakresu inżynierii ruchu,
  • koordynacja robót w pasie drogowym,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, naliczanie opłat i kar,
  • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
  • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
 2. W zakresie gospodarki gruntami i zapleczy technicznych:
  • ewidencja zajmowanych nieruchomości i analiza potrzeb w tym zakresie,
  • współpraca z Geodetą Powiatowym i Wydziałem Geodezji w zakresie stanu prawnego zajmowanych nieruchomości i pasów drogowych,
  • prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych na zajmowanych nieruchomościach,
  • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • dokonywanie okresowych przeglądów i oceny technicznej obiektów budowlanych,
  • planowanie robót budowlanych, remontowych i konserwacyjnych wraz z analizą nakładów finansowych,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do udzielania zamówień publicznych na prace budowlano-remontowe oraz projektowe dotyczące obiektów budowlanych.
    

Do zadań służby drogowo-mostowej należy:

 1. W zakresie ochrony dróg:
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów porządkowych na drogach (umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania wszelkich robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego),
  • przeprowadzanie kontroli (z udziałem funkcjonariuszy Policji) dopuszczalnych nacisków na oś, masy i wymiarów pojazdów samochodowych,
  • kontroli robót obcych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanym przez Zarząd zezwoleniem,
  • dokumentowanie wszelkich naruszeń pasa drogowego i składanie informacji Dyrektorowi Zarządu,
  • wprowadzanie ograniczeń ruchu na zagrożonych przełomami odcinkach dróg lub też zamykanie ich całkowicie dla ruchu za pomocą znaków drogowych lub zapór drogowych.
 2. W zakresie utrzymania dróg:
  • oznakowanie i doraźne wypełnianie ubytków w nawierzchniach dróg lub naprawa, wnioskowanie zlecania robót w zakresie remontu naprawy nawierzchni dróg - specjalistycznym jednostkom wykonawczym,
  • wykonywanie doraźnych lub trwałych napraw lokalnych uszkodzeń poboczy,
  • usuwanie z korony drogi przeszkód i zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
  • kierowanie robotami zimowego utrzymania przy pomocy pracowników działu technicznego i koordynacji Dyrektora Zarządu,
  • wykonywanie innych prac zimowego utrzymania dróg ustalonych przez Zarząd.
 3. W zakresie utrzymania urządzeń drogowych, oznakowania dróg i zieleni:
  • utrzymywanie w czystości i czytelności znaków pionowych, wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących,
  • ustawianie i uzupełnianie słupków kilometrowych,
  • uzupełnianie oznakowania poziomego, szczególnie przejść dla pieszych,
  • pielęgnowanie istniejącego zadrzewienia przydrożnego,
  • nasadzenia drzew i krzewów,
  • wycinanie pojedynczych drzew , przycinanie gałęzi ograniczających skrajnię drogową lub stanowiących zagrożenie dla użytkowników ruchu,
  • koszenie trawy, chwastów, usuwanie krzewów z poboczy dróg, skarp, nasypów, rowów.
 4. W zakresie ochrony i utrzymania mostów:
  • prowadzenie bieżących przeglądów mostów w ramach patrolowania sieci dróg,
  • wykonywanie prac interwencyjnych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu na i pod obiektami mostowymi,
  • uczestniczenie w ochronie obiektów mostowych w czasie spływu lodów i wysokich wód,
  • czyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami,
  • wykonywanie drobnych robót utrzymaniowych i konserwacyjnych zapewniających bezpieczeństwo ruchu, trwałość i estetykę obiektów.

Inne

Zarząd Dróg Powiatowych administruje drogi powiatowe na sieci o łącznej długości 488,5 km , w tym 23,0 na terenie miast: Węgrowa i Łochowa oraz 465,5 km na terenie 8 gmin .

Struktura dróg według rodzaju nawierzchni przedstawia się następująco :

 • bitumiczne 408,1 km
 • betonowa 1,2 km
 • brukowcowa 3,3 km
 • żwirowa 53,1 km
 • gruntowa 22,8 km

Zarząd Dróg administruje również 37 szt. obiektów mostowych o łącznej długości 493,5 mb oraz 383 szt. przepustów drogowych.

strona internetowa: www.zdp.wegrow.pl

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-12 00:10:27
Data utworzenia:2007-01-12 00:10:27
Data modyfikacji:2011-06-08 09:29:09
Liczba wyświetleń:8736