Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń , za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. – z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),   art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  – Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2006 roku –  Nr 197, poz. 674 z późn. zm.), w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

Ustala się  regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania oraz wysokość nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli, w brzmieniu określonym w załączniku  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Traci moc  uchwała Rady Powiatu Węgrowskiego Nr XV/121/08 z dnia 28 marca 2008 roku oraz Nr XXV/200/09 z dnia 19 marca 2009 roku .

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych za okres od 1 stycznia 2009 roku.

 

 

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

   

UZASADNIENIE

 

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których Powiat Węgrowski jako JST jest organem prowadzącym obowiązujący od 1 stycznia 2009 roku stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U.  z 2006 roku – tj. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagro-dzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela.

Załączona do uzasadnienia tabela pozwala stwierdzić, że wypełniona została wytyczna zawarta w wymienionym artykule art. 30  ust. 3, a w szczególności:

1.    Zgodnie z Art. 30 ust. 6 pkt 3) ustawy - Karta Nauczyciela wysokość dodatków określonych w powyższym regulaminie wraz z pozostałymi składnikami wynagrodzenia kształtują średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego powyżej średnich wymaganych ustawowo, które w roku 2009 wyniosą odpowiednio:

 

Wyszczególnienie

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

Przeciętne wynagrodzenie określone w ustawie KN na poszczególnych stopniach awansu zawodowego od 1.01.09

 

2.178

 

2.417

 

3.136

 

4.007

Przeciętne wynagrodzenie określone w ustawie KN na poszczególnych stopniach awansu zawodowego od 1.09.09

 

2.287

 

2.538

 

3.293

 

4.208

Średnia (m-c) wysokość przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach Powiatu Węgrowskiego, po skalkulowaniu centralnie ustalonych składników wynagrodzenia

 

 

2.319

 

 

2.589

 

 

3.044

 

 

4.112

Średnia (m-c) wysokość dodatków skalkulowanych na szczeblu lokalnym

 

407

 

198

 

247

 

432

Łączne średnie (m-c) wynagrodzenie nauczycieli w szkołach i placówkach Powiatu Węgrowskiego

 

2.726

 

2.787

 

3.291

 

4.544

 

2.    Zgodnie z Art. 30 ust.6a regulamin został poddany procedurze uzgodnieniowej ze związkami zrzeszającymi nauczycieli. Odbyły się cztery spotkania negocjacyjne (uzgodnieniowe) w dniach: 4 luty, 5 oraz 16 marca 2009 r. w wyniku, których związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego, i  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty,  uznały treść załączonego regulaminu za uzgodniony i podpisały protokół uzgodnień z dnia 5 marca 2009 r, a także korektę do uzgodnień z 16 marca 2009 r. Ponadto spotkano się 8 kwietnia 2009 r., przyjmując również protokół uzgodnień.

 

Podmioty, na które oddziałuje regulacja

Proponowany projekt regulaminu ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych oraz domu dziecka - prowadzonych przez Powiat Węgrowski. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli umożliwi wypłatę podwyższonych wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

                                                                                             Załącznik do Uchwały  Nr XXVI/215 /09

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 17 kwietnia 2009 roku 

 

 

 

 

Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń, za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

 

 

§ 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szk ole – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Powiat Węgrowski ,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,  o której mowa w pkt 1

3) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1),

4) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku             do 31 sierpnia roku następnego,

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

Dodatek motywacyjny

§ 2.

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, z wyłączeniem dyrektorów oraz wicedyrektorów stanowią 2% ogólnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym, nauczycieli przebywających na urlopie dla podratowania zdro wia oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora  lub wicedyrektora .

3. Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz wicedyrektorów znajdują się poza środkami określonymi w ust. 2 i stanowią 17% ogólnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze dyrektorów oraz wicedyrektorów.

 

§ 3.

1. Przy przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:

1) uzyskiwanie szczególnych, udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć edukacyjnych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów, sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

d) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

e) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

f) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

2) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, a w szczególności komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,

f) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły, głównie zajęć opiekuń-czych i wychowawczych oraz administrowanie szkolnymi pracowniami internetowymi;

4) stałe podnoszenie kwalifikacji, skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a)   systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)   podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)    wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)   dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub    innych urządzeń szkolnych,

e)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f)     rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g)   przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Ponadto przy ustaleniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi uwzględnia się właściwą realizację zadań w zakresie:

1)   polityki samorządu terytorialnego:

a)   współpraca z organem prowadzącym, terminowe wykonywanie zadań, racjonalnie                        prowadzona gospodarka środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

b)   umiejętność dostosowania zarządzeń wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, prawidłowe prowadzenie kancelarii i dokumentacji szkoły,

c)    współpraca ze środowiskiem lokalnym,

2)   kierowania szkołą jako zakładem pracy:

a)   prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,

b)   tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy,

c)    zapewnienie warunków BHP

3)   organizowania działalności dydaktyczno-wychowawczej:

a)   tworzenie optymalnych warunków do realizacji działań edukacyjnych,

b)   podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły.

 

§ 4.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, określając jego wysokość oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w §3, a w stosunku do dyrektora – Zarząd Powiatu.

2. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości od 5% do 25% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem mgr z p.p.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach może to być okres dłuższy, jednak nie dłuższy niż okres jednego roku szkolnego.

5. Nauczycielowi uzupełniającemu etat w innej szkole, wysokość dodatku motywacyjnego oraz jego przyznanie ustala dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 

Dodatek funkcyjny

§ 5.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole określone w statucie szkoły oraz nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela – konsultanta lub opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny.

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora, stanowisko kierownicze lub inne stanowisko wymienione w ust. 1 - dyrektor, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając :

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2) warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje,

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wyniki pracy szkoły.

5) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3. Zarząd Powiatu oraz odpowiednio dyrektor ustalają na okres jednego roku szkolnego wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania stanowiska kierowniczego, w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, któremu stanowisko to powierzono, w wysokości:

1) 20 % do 50 % dla dyrektora szkoły liczącej do 12 oddziałów,

2) 30 % do 60 % dla dyrektora szkoły liczącej do 24 oddziałów,

3) 40 % do 80 % dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 24 oddziałów,

4) 30 % do 60 % dla dyrektora placówki oświatowej,

5) 20 % do 50 % dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej,

6) 20 % do 40 % dla wicedyrektora,

7) 10 % do 30 % dla kierownika internatu, warsztatów szkolnych, świetlicy szkolnej,

8) 10 % do 20 % dla zastępcy kierownika internatu, warsztatów szkolnych, świetlicy szkolnej,

9) 2% do 3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mgr z pp dla pozostałych stanowisk kierowniczych określonych w statucie szkoły.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub konsultanta w wyniku oddelegowania nauczyciela w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w wymiarze 6 godzin dydaktycznych tygodniowo lub zatrudnionemu, w wymiarze 1/3 etatu bezpośrednio w PODN w Węgrowie przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 30 % wynagrodzenia zasadniczego etatowego nauczyciela dyplomowanego mgr z pp. W przypadku innego rodzaju zatrudnienia niż oddelegowanie nauczyciela na 6 godzin w tygodniu oraz innego niż 1/3 etatu wielkość dodatku ulega proporcjonalnie zwiększeniu lub zmniejszeniu.

5. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny:

1) w wysokości 3,5%wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mgr z pp.

w klasie liczącej do 26 uczniów,

2) w wysokości 4%wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mgr z pp.

w klasie liczącej powyżej 26 uczniów,

7. Nauczycielowi, któremu dyrektor powierzył sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2%wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego mgr z pp.

 

§ 6.

1.  Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi, realizującemu w zastępstwie zadania dyrektora, po 33 dniach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

2.  Nauczycielowi, o którym mowa w § 5 ust. 3, pkt. 1-5 przy określaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się sprawowanie dodatkowych funkcji.

3. W stosunku do nauczycieli, o których mowa w § 5 ust. 3, a którym powierzono wychowawstwo klasy, opiekuna stażu lub inne stanowisko kierownicze wynikające ze statutu szkoły przyznane im dodatki sumuje się.

4. W stosunku do nauczycieli, o których mowa w § 5 ust. 4 - oddelegowanych w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, a którym powierzono wychowawstwo klasy, opiekuna stażu lub inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły przyznane im dodatki sumuje się.

5.   W stosunku do nauczycieli, którym przyznano dodatek funkcyjny określony w § 5 ust. 3 pkt 9) przyznane im dodatki wypłaca się w całości, jeśli je realizują w ramach pełnego obowiązkowego pensum dydaktycznego.

6. Dodatki, o których mowa u ust. 5 wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, gdy nauczyciel realizuje zadanie powyżej obowiązującego wymiaru zajęć, gdy nauczyciel realizuje tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

 

Dodatek za warunki pracy

§ 7.

1.  Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za warunki pracy:

1) w wysokości 35 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi młodzieżowego ośrodka wychowawczego;

2) w wysokości 23 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje:

a) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub rewalidacyjno-wychowawcze realizowane indywidualnie lub zespołowo, w tym nauczanie indywidualne z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz uczniami autystycznymi, w szkołach specjalnych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

  b) nauczycielowi realizującemu zajęcia wychowawcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami autystycznymi, z upośledzeniem umysłowym w stopniu co najmniej umiarkowanym lub na ich rzecz w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;

3) w wysokości13 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje:

a) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne, i wychowawcze w szkole specjalnej, w tym prowadzącemu nauczanie indywidualne lub realizującemu zajęcia opiekuńcze w internacie, dla uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach specjalnych oraz internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego;

b)  nauczycielowi praktycznej nauki zawodu, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,.

4)     w wysokości 12 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielo-wi realizującemu zajęcia wychowawcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

5) w wysokości 6 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej z tytułu przeprowadzenia  badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym logopedycznych z dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, autystycznymi, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz uzależnieniem;

6) w wysokości 5% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej z tytułu przeprowadzenia badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym logopedycznych z pozostałymi dziećmi i młodzieżą, nie wymienionymi w pkt 5), a także z tytułu udzielenia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kształcenia i zawodu, jak również udzielenia rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej i pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

3. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć.

5. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, gdy nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

 

  Warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 8

1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.  Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyzn aną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego obowiązkowego wymiaru za jęć.

3.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla nauczyciela zatrudnionego w szkole, placówce feryjnej i placówce nieferyjnej z pięciodniowym tygodniem pracy, dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

5. Dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej (pracy ciągłej) z siedmiodniowym tygodniem pracy, dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/7 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

6. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniu, o którym mowa w ust. 4 i 5 nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

7. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w szkole, placówce feryjnej lub placówce nieferyjnej z pięciodniowym tygodniem pracy nauczyciela obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy realizowany w dni robocze.

8. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w placówce nieferyjnej (pracy ciągłej) z siedmiodniowym tygodniem pracy nauczyciela obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy w dni określone przez dyrektora w planie organizacyjnym placówki.

 

§ 9.

1. Wynagrodzenie za pracę, wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych, w celu przeprowadzenia pracy kontrolnej i egzaminu klasyfikacyjnego w szkołach dla dorosłych przysługuje w wysokości:

1)      1/4 wartości godziny ponadwymiarowej nauczyciela od jednego zdającego, za ocenę jednej w semestrze pracy kontrolnej oraz semestralnego lub końcoworocznego klasyfikacyjnego egzaminu ustnego,

2)      1/3 wartości godziny ponadwymiarowej nauczyciela od jednego zdającego za ocenę pracy semestralnej lub końcoworocznej klasyfikacyjnego egzaminu pisemnego lub egzaminu praktycznego,

3)      równowartość 2 godzin dydaktycznych nauczyciela za nadzór pisemnych lub praktycznych egzaminów klasyfikacyjnych semestralnych lub końcoworocznych.

2. Nadzór pisemnych lub praktycznych egzaminów klasyfikacyjnych semestralnych lub końcowo-rocznych odbywa się poza przydzielonymi nauczycielowi godzinami dydaktycznymi.

 

§ 10.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowość przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

 

Kryteria, tryb przyznawania oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród

§11.

1.    W budżecie powiatu węgrowskiego tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.

2.    Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) 80 % tego funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora,

2) 20 % tego funduszu przeznacza się na nagrody Starosty Węgrowskiego I i II stopnia.

 

§12.

1.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2.      Przyznając Nagrodę Starosty Węgrowskiego należy kierować się następującymi kryteriami:

1)   legitymowanie się przez nauczyciela wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej oraz zadań statutowych szkoły:

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych w szczególności przez okręgową komisję egzaminacyjną,

b) osiąganie wymiernych efektów pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, zawody, przeglądy i festiwale szczebla co najmniej rejonowego),

c) wykazanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowana uczniów w procesie nauczania,

d) posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi w trudności w nauce,

e) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach i wystawach,

f) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

g) prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

h) współdziałanie z jednostkami ochrony zdrowia, organizacjami i stowarzyszeniami, rodzicami i Policją w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

i) zapewnianie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

j ) podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

k) ws półpraca z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły ,

l) osiąganie przez szkołę wysokich wyników dydaktyczno – wychowawczych,

ł) osiąganie przez szkołę wysokich wyników egzaminów zewnętrznych OKE lub podnoszenie poziomu wyników tych egzaminów,

m) liczny udział szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, itp.

n) prawidłowo prowadzony nadzór pedagogiczny,

o) właściwa współpraca z samorządem terytorialnym, radą pedagogiczną i radą rodziców,

p ) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników szkoły,

r) inicjowanie różnorodnych działań służących podnoszeniu jakości działania szkoły.

       2) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy zawodowej oraz co naj mniej roczny okres pracy

       w szkole.

 

§13.

1.    Zarz ą d Powiatu ustala wysokość nagród ze środków przewidzianych na nagrody Starosty.

2.    O przyznaniu nagród  Starosty decyduje Starosta, który może powołać zespół doradczy ds. opiniowania wniosków.

 

§14.

1. Nagroda Starosty Węgrowskiego może być przyznana:

1)   na wniosek dyrektora, pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną, wraz z odpowiednim uzasadnieniem;

2)   z inicjatywy Starosty Węgrowskiego lecz odnoszącej się do dyrektorów.

2. n Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu składane są w terminie do 25 września każdego roku w sekretariacie Starostwa.

 

§15.

1.    Dyrektor przyznaje oraz ustala wysokość nagród ze środków przewidzianych na nagrody dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2.   Nagroda Dyrektora może być przyznana na jego wniosek, a także na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub organizacji związkowej działającej w szkole, które rozpatruje dyrektor.

3.   Przyznając Nagrodę Dyrektora oraz rozpatrując wnioski podmiotów określonych w ust. 2 należy kierować się kryteriami wymienionymi w §12 ust. 2.

 

 

 

 

§16.

1.    Wysokość Nagrody Starosty Węgrowskiego I O  nie może być niższa niż 100 % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem mgr z p.p. i nie może być wyższa niż 150 % tego wynagrodzenia.

2.    Wysokość Nagrody Starosty Węgrowskiego II O nie może być niższa niż 80 % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem mgr z p.p. i nie może być wyższa niż 100 % tego wynagrodzenia.

3.    Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły (placówki) nie może być niższa niż 30 % zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z wykształceniem mgr z p.p. i nie może być wyższa niż 50 % tego wynagrodzenia.

 

§17.

1.   Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.   W uzasadnionych przypadkach można przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

3.   Nagrody Starosty Węgrowskiego wręczane są podczas uroczystych obchodów Dnia Święta Edukacji Narodowej lub w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu, bądź sesji Rady Powiatu, w terminie najbliższym dnia 14 października.

4.   Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom, którego odpis (kopię) umieszcza się w aktach osobowych.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Załącznik, o którym mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu

 

 

                                                                  Pan

 

                                                                  …………………………..

                                                                 Starosta Węgrowski

 

 

Wniosek o przyznanie

Nagrody Starosty Węgrowskiego*

 

 

Wnioskujący - .......................................................................................................

Dla kogo - ..............................................................................................................

Nauczyciela zatrudnionego w ...............................................................................

od dnia ........................................................

Data ostatniej oceny pracy zawodowej ..................................., jaka ....................

Data pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej ........................................................

 

Uzasadnienie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 

                                                                  ........................................................

                                                                           (data, podpis, pieczęć)

 

Miejsce na adnotacje  organizacji związkowych:

 

 

 

 

 

* wniosek powinien mieścić się na jednej stronie A4, w uzasadnieniu należy przytoczyć konkretne osiągnięcia nauczyciela wynikające z kryteriów wymienionych w §12, ust. 2, pkt 1 Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 12:01:26
Data utworzenia:2009-05-08 12:01:26
Data modyfikacji:2009-07-09 14:52:19
Liczba wyświetleń:578