Uchwała Nr XLII/328/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.), art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 2 pkt. 7 i § 7 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/254/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2010 udziela się Parafii       Rzymskokatolickiej p.w. Zwiastowania NMP w Miedznie dotacji w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)naremont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A – 141/626  w dniu 4 kwietnia 1962 r.

 

 

§ 2

 

            Szczegółowe warunki udzielenia dotacji, o której mowa w § 1 oraz zasady rozliczenia środków finansowych, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Zwiastowania NMP w Miedznie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-19 13:41:59
Data utworzenia:2010-11-19 13:41:59
Data modyfikacji:2010-11-19 13:44:48
Liczba wyświetleń:402