Uchwała nr X/76/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Traugutta w Węgrowie

              Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego i po zasięgnięciu opinii Burmistrza Węgrowa Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

             Pozbawia się kategorii drogi powiatowej nr 4263W ul. Traugutta w Węgrowie na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Zwycięstwa.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

 

§ 3

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-22 12:29:39
Data utworzenia:2007-10-22 12:29:39
Data modyfikacji:2007-10-22 12:31:28
Liczba wyświetleń:532