Porządek XI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 19 października 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum. 

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.       Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za I półrocze 2007 r.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmian w budżecie Powiatu na rok 2007 (dwa projekty uchwał);

2)  zaciągnięcia zobowiązania;

3)  procedury wyboru banku dla obsługi budżetu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;

4)  zmiany uchwały nr VII/56/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;

5)  zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2007 r.;

6)  uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie„

7)  zgłoszenia kandydatury do VIII edycji Nagrody Marszalka Województwa Mazowieckiego.

8.       Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku.  

9.       Ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych do funkcjonowania  po 1 września 2007 r.

10.   Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego  na obszarze powiatu.

11.   Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi.

12.   Informacje o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu  Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

13.   Rozpatrzenie  skargi na Starostę Węgrowskiego.

14.   Przyjęcie protokołów: VIII  sesji Rady Powiatu  z dnia 29 czerwca 2007 roku, IX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku, X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 roku.

15.   Wolne wnioski i oświadczenia.

16.   Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-22 12:25:45
Data utworzenia:2007-10-22 12:25:45
Data modyfikacji:2007-10-22 12:27:23
Liczba wyświetleń:668