Uchwała Nr XV/98/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2003 r. i pokrycia straty

Na  podstawie art.69 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje: 

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2003r., na które składa się:

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w złotych
  3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r. wykazujący stratę netto w złotych 73 042,67 zł.
  4. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

§2

Zatwierdza się pokrycie straty netto w kwocie 73 042,67 zł ( słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złotych sześćdziesiąt siedem groszy) z Funduszu Zakładu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:23:38
Data utworzenia:2007-01-07 00:23:38
Data modyfikacji:2007-01-07 00:23:38
Liczba wyświetleń:508