Sprawozdanie Nr 6/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 25 kwietnia do 27 czerwca 2003 r.

Sprawozdanie Nr 6/2003
z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego
za okres od 25 kwietnia do 27 czerwca 2003 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 7 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 6 maja 2003 r.:
1.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
2.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Sadowne, podejmując decyzję o pomniejszeniu o 10 tys. zł kwoty zaplanowanej na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Sadowne i przeznaczeniu jej na remonty.
3.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Korytnica pomniejszając o 40 tys. zł kwotę zaplanowaną na inwestycje na drogach powiatowych położonych na terenie gminy Korytnica i przeznaczając je na remonty.
4.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSZ w Węgrowie w sprawie umorzenia części pożyczki mieszkaniowej w wysokości 580,8 zł wdowie po zmarłym nauczycielu.
5.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania sesji naukowej pn. "Dzieje ziemi liwskiej i powiatu węgrowskiego przeznaczając na ten cel kwotę 300 zł. Ponadto Zarząd podjął decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu na zorganizowanie w/w imprezy Sali Rycerskiej w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
6.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Dziecka "Na Zielonym Wzgórzu" w Kisielanach o pokrycie kosztów wynajęcia autokaru niezbędnego do obsługi IV Mazowieckiego Spływu Kajakowego Wychowanków Domów Dziecka Rzeką Liwiec.
7.Zarząd wytypował kandydata do Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w osobie Dyrektora ZSZ w Węgrowie - p. Janusza Bauma.
8.Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy powiatowych eliminacji turnieju piłki nożnej pn. "Z podwórka na stadion".   
9.Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Burmistrza Miasta Łochowa o nieodpłatne udostępnienie drugiego pokoju na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji w Łochowie.

W dniu 15 maja 2003 r.:
1.Zarząd podjął uchwały  w sprawach:
a)powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie;
b)powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora SOS-W w Węgrowie.
2.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w sprawie dofinansowania wyjazdu dzieci niepełnosprawnych i z rodzin patologicznych do Loretto k/Kamieńczyka i postanowił sfinansować koszty przejazdu dzieci autokarem.
3.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia "WSPÓLNOTA POLSKA" o dofinansowanie transportu darów do Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę stanowiącą równowartość kosztów paliwa.
4.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmniejszenia opłaty czynszu za wynajem lokalu w Internacie LO dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach - Filia w Węgrowie.
5.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek organizatorów Festynu Archeologicznego w Liwie dotyczący zapewnienia noclegów i śniadań dla wykonawców festynu. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o umieszczeniu informacji o powiecie węgrowskim we wkładce reklamującej w/w festyn stanowiącej dodatek do "Gazety Wyborczej", przeznaczając na ten cel kwotę ok. 1 tys. zł.
6.Zarząd zatwierdził "Etapowy plan działań dochodzenia do standardów usług świadczonych w Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach w latach 2002 - 2006" z zastrzeżeniem, że założenia dotyczące prac remontowych i modernizacyjnych wypełniane będą w stopniu na jaki pozwolą posiadane środki finansowe.
7.Zarząd postanowił, że podczas dożynek wojewódzkich utworzone zostanie stoisko promujące powiat węgrowski.

W dniu 27 maja 2003 r.:
1.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie  na 2003 r.
2.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w budżecie powiatu deficytu.
3.Zarząd powierzył p. Agacie Kuczyńskej funkcję Dyrektora Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach.
4.Zarząd przeanalizował arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2003/2004 i podjął następujące ustalenia:
a)Umożliwić odejście na emeryturę nauczycielom, którzy nabyli uprawnienia emerytalne i zabezpieczyć środki finansowe na odprawy;
b)zatrudniać młodych nauczycieli na wakujące godziny;
c)nie przyznawać w arkuszu organizacyjnym LO w Węgrowie godzin opiekuńczo - wychowawczych dla internatu.
5.Zarząd postanowił wytypować p. Hannę Kasperowicz jako kandydatkę do Nagrody Kuratora.
6.Zarząd rozpatrzył wniosek Koła Wędkarskiego nr 26 PZW w Węgrowie w sprawie wsparcia finansowego imprezy z okazji Dnia Dziecka i postanowił przeznaczyć na ten cel 400 zł z PFOŚiGW.
7.Zarząd postanowił przystąpić do procedury pozyskania aparatu do ultrasonografii serca.

W dniu 5 czerwca 2003 r.:
1.Zarząd podjął uchwały w sprawach:
a)powierzenia p. Hannie Kasperowicz funkcji Dyrektora SOS-W w Węgrowie;
b)powierzenia p. Annie Nowickiej - Związek funkcji Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie.
2.Zarząd pozytywnie zaopiniował  powierzenie p. Agnieszce Wiśniewskiej funkcji Wicedyrektora SOS-W w Węgrowie oraz p. Marii Krasnodębskiej - funkcji Kierownika Internatu SOS-W w Węgrowie.
3.Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 20 tys. zł na dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu "Biesiada Weselna".
4.Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 6 tys. zł na dofinansowanie doskonalenia dla nauczycieli poszerzających kwalifikacje zawodowe.
5.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dotyczący dofinansowania konferencji szkoleniowej dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych pn. "Wewnątrzszkolny system oceniania" i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 300 zł.
6.Zarząd rozpatrzył wniosek w sprawie dofinansowania rehabilitacji dziewczynki chorej na zespół Turnera i postanowił przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na ten cel na najbliższej sesji Rady Powiatu.
7.Zarząd wyraził zgodę na przekazanie części sprzętu i wyposażenia sal sypialnych i kuchni z internatu LO dla internatu SOS-W w Węgrowie.
8.Zarząd pozytywnie zaopiniował "Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgrowskim", jednocześnie podejmując decyzję o dopisaniu do listy sojuszników PCPR Węgrowskiego Ośrodka Kultury.
9.Zarząd pozytywnie zaopiniował włączenie powiatu węgrowskiego do terytorialnego zasięgu działania Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach.
10.Zarząd podjął decyzję o utworzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

W dniu 12 czerwca 2003 r.:
1.Zarząd pozytywnie ocenił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
2.Zarząd zatwierdził informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
3.Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2003 r.;
b)zmian w regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/116/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z dn. 13 września 2000 roku;
c)uchwalenia "Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgrowskim";
d)zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworku";
e)zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa systemu grzewczego w Internacie LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie";
f)zmiany uchwały nr IV/30/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.".
4.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Bractwa Rycerskiego dotyczący dofinansowania III Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego o Pierścień Księżnej Anny na Zamku w Liwie, przeznaczając na ten cel kwotę 2 tys. zł..
5.Zarząd podjął decyzję o przekazaniu gminie Łochów gruntu pod budynkiem Gimnazjum w Łochowie.

W dniu 16 czerwca 2003 r.:
1.Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)odwołania Sekretarza Powiatu Węgrowskiego;
b)powołania Sekretarza Powiatu Węgrowskiego;
c)zmian w regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
d)zmian w regulaminie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/116/2000 Rady Powiatu Węgrowskiego z dn. 13.09.2000 roku;
e)zmian w budżecie powiatu na 2003 r.;
f)zmiany uchwały Rady Powiatu nr III/15/02 z dn. 27.12.2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.;
g)określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 r., na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.Zarząd zatwierdził porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
3.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych o wsparcie finansowe Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 300 zł.

W dniu 26 czerwca 2003 r.:
1.Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.
2.Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3.Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
4.Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego PSP i Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Węgrowie o dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców "III powiatowych zawodów w sporcie pożarniczym", przeznaczając na ten cel kwotę 2,5 tys. zł.
5.Zarząd zatwierdził treść pisma do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dotyczącego możliwości prawnych współfinansowania przez powiat węgrowski inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie".
6.Zarząd skierował do wójtów i burmistrzów powiatu węgrowskiego porozumienia dotyczące współfinansowania zakupu aparatu do ultrasonografii serca.
7.Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż starych elementów oczyszczalni przy SOSz-W w Jaworku wg wartości złomu użytkowego.
8.Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż rozebranego oszalowania budynku drewnianego ZSS w Węgrowie wg wartości drewna opałowego.
9.Zarząd  rozpatrzył wniosek Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach w sprawie całkowitego umorzenia czynszu najmu pomieszczeń Filii Biblioteki w Węgrowie w zamian za wymianę stolarki okiennej i wyraził zgodę.
10.Zarząd podjął decyzję o przesłaniu do bibliotek szkolnych po 1 egzemplarzu publikacji o powiecie węgrowskim, wydawnictw będących w posiadaniu starostwa powiatowego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:43:22
Data utworzenia:2006-12-29 23:43:22
Data modyfikacji:2006-12-29 23:43:22
Liczba wyświetleń:780