Samorząd przyjazny oświacie

Nasz udział w Konkursie 

      Wbrew powszechnemu przekonaniu, że sytuacja w oświacie jest zła, samorządy podejmują mnóstwo inicjatyw, dzięki którym niezależnie od sytuacji uczniowie otrzymują edukację na wysokim poziomie.  W 2005 roku przystąpiliśmy do Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie”, którego efektem było zakwalifikowanie się no finału konkursu (pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych)  
      Finał został zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i miał miejsce 7 grudnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
      Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli - zwłaszcza mazowieckich, największych polskich miast, województw oraz związków samorządowych, przedstawiciele Sejmu, Rządu RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, nauczycielskie związki zawodowe, osoby i instytucje ważne dla edukacji polskiej. 
      Celem konferencji było przeprowadzenie znaczącej debaty poświęconej roli samorządów w kreowaniu polityki oświatowej w Polsce oraz prawnym i finansowym uwarunkowaniom wypełniania zadań oświatowych przez samorządy różnych szczebli. Konferencja stała się również forum wymiany doświadczeń samorządowców województwa mazowieckiego. 
      Przedstawione zostały ważne doświadczenia jednostek samorządów terytorialnych z innych regionów. Głos zabrali również organizatorzy debat poświęconych problemom i przyszłości edukacji w Polsce, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Przedstawili oni wnioski, stanowiska i przesłania tych inicjatyw, kierowane do nowych władz. Spotkanie plenarne poprzedzone zostało pracą, w dniu 6 grudnia, w zespołach warsztatowych, skupionych wokół następujących zagadnień:

  • Kompetencje samorządu województwa w zakresie kształtowania polityki oświatowej w województwie,
  • Niewystarczająca wysokość subwencji oświatowej - poszukiwanie dróg wyjścia,
  • Współpraca organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny
  • Wykorzystanie środków z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. 1%).

      O tak wysokim miejscu Powiatu Węgrowskiego jako j.s.t. zadecydowały następujące wskaźniki: 
1. Środki przeznaczone przez samorząd na oświatę w 2004 roku: 
a) środki własne samorządu przeznaczone na oświatę (bez inwestycji): 
-  kwota w przeliczeniu na 1 dziecko objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki - 4.040 zł, 
-  procentowy udział tych środków w ogólnym budżecie samorządu - 40,82 %, 
b) łączne środki przeznaczone przez samorząd na oświatę (bez inwestycji): 
- kwota w przeliczeniu na 1 dziecko objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki - 4.191 zł, 
- procentowy udział tych środków w ogólnym budżecie samorządu - 42,35 %; 
c) środki własne samorządu przeznaczone na inwestycje oświatowe: 
- kwota w przeliczeniu na 1 dziecko objęte obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki - 401 zł, 
- procentowy udział tych środków w ogólnym budżecie samorządu - 4,06 %, 
d) środki własne samorządu przeznaczone na szkoły dla dorosłych (bez inwestycji): 
- kwota w przeliczeniu na 1 słuchacza - 2.168 zł, 
- procentowy udział tych środków w ogólnym budżecie samorządu - 3,1 %. 
2. Średnia wysokość dodatków płacowych na 1 etat pedagogiczny: 
a) motywacyjnego - 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
b) za wychowawstwo - 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
c) opiekuna stażu - 1,5  % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
d) funkcyjnego: 
- dyrektor: 36 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- wicedyrektor: 28 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- kierownik internatu: 17 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- kierownik świetlicy: 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- kierownik warsztatów szkolnych: 23 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- doradca metodyczny: 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- instruktor praktycznej nauki zawodu: 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
- nauczyciel języka polskiego: 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
e) dodatek za trudne warunki pracy - 11 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, 
f) dodatek za uciążliwe warunki pracy - 10 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
g) dodatek za pracę przy użyciu elektronicznych monitorów ekranowych - 2 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 
3. Formy pomocy materialnej dla uczniów: 
a) stypendia: wyrównywanie szans edukacyjnych – 58.897 zł (417 osób); 
b) stypendia Prezesa Rady Ministrów - 258  zł. / miesięcznie (8 osób), 
4. Liczba uczniów w oddziałach: 
a) szkoły podstawowej specjalnej: średnia: 8,7;  minimalna: 6;  maksymalna: 16; 
b) gimnazjum specjalnego: średnia: 11,7;  minimalna: 7; maksymalna: 16; 
c) liceów ogólnokształcących:  średnia: 29,1;  minimalna: 22; maksymalna: 33; 
d) liceów profilowanych: średnia: 27,4;  minimalna: 25; maksymalna: 33; 
e) techników: średnia: 30,5; minimalna: 19; maksymalna: 34; 
f) zasadniczych szkół zawodowych: średnia: 27,6; minimalna: 9; maksymalna: 29. 
5. Liczba uczniów ogółem przypadająca na etat: 
- pedagoga szkolnego: 890; 
- pracownika administracji szkolnej: 199; 
- pracownika obsługi szkół: 58; 
- innych specjalistów (pracowników księgowości): 398;  
6. Dodatkowa oferta edukacyjna: 
a) zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponadgimnazjalnych: koła przedmiotowe i zainteresowań (448 godzin, 310 osób, koszt: 11.200 zł) 
b) zajęcia w czasie ferii, głównie w okresie ferii zimowych: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, strzelectwo sportowe, siłownia, pracownia informatyczna (220 godzin, 1200 osób, koszt 5.500 zł), 
c) zajęcia dla niepełnosprawnych: korekcyjno–kompensacyjne, reedukacyjne (82 godziny w tygodniu dla 270 osób, 2460 zł tygodniowo),  
d) edukacja regionalna: ścieżka przedmiotowa w szkole specjalnej realizowana w ramach innych przedmiotów, 
e) wyjazdy dzieci ze szkół specjalnych na basen (35 osób, koszt w miesiącu 300 zł) - środki powiatu spoza subwencji oświatowej. 
  
Poniżej dyplom dla Powiatu Węgrowskiego za zakwalifikowanie się do finału I edycji konkursu - Samorząd Przyjazny Oświacie:  
  
  
 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Dyplom - samorząd przyjazny oświacie.jpg460,88kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-03-07 10:35:18
Data utworzenia:2013-03-07 10:35:18
Data modyfikacji:2014-09-25 08:56:43
Liczba wyświetleń:314