Uchwała Nr IV/41/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r., nr 176 poz. 1190 i  art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Na miejsce radnej pani Cecylii Ewy Strąk z Okręgu Wyborczego nr 4, której mandat wygasł, wstępuje pani Małgorzata Zyśk  z listy nr 21  -  Komitet  Wyborczy Wyborców Wspólny Powiat, która uzyskała kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów i nie utraciła prawa wybieralności .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

                                                      

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 09:54:55
Data utworzenia:2011-05-12 09:54:55
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:21
Liczba wyświetleń:455