UCHWAŁA NR VII /86/ 2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 16. czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu samochodu rozpoznawczo– ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) oraz art. 19 b pkt. 1), art. 19 g pkt. 2) i art. 19 h pkt. 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1994 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. tj. z 2009 roku, Nr 12, poz. 68 ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Przekazuje się środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  w Warszawie w wysokości 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

2.       Szczegółowe warunki przekazania środków o których mowa w pkt. 1 określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

§ 2

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia    z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie porozumienia   o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 12:36:38
Data utworzenia:2011-07-05 12:36:38
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:474