Uchwała Nr III/19/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 38 ust. 1 pkt. b) i ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący  skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów:

 

1.

Pan Andrzej Nowotka

- Przewodniczący Komisji

2.

Pan Tadeusz Danaj

- Członek Komisji

3.

Pan Bogdan Doliński

- Członek Komisji

4.

Pan Krzysztof Fedorczyk

- Członek Komisji

5.

Pan Andrzej Kruszewski

- Członek Komisji

6.

Pan Janusz Mierzejewski

- Członek Komisji

7.

Pan Marek Renik

- Członek Komisji

8.

Pan Leonard Rusjan

- Członek Komisji

9.

Pan Leszek Onaszkiewicz

- Członek Komisji

10.

Pani Halina Wierzchołowska

- Członek Komisji

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:43:04
Data utworzenia:2007-01-07 03:43:04
Data modyfikacji:2007-06-11 00:39:16
Liczba wyświetleń:532