Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Stowarzyszenia - wykaz

Art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. – tj. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) stanowi, że nadzór na działalnością stowarzyszeń należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Przedmiotowa ustawa rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenie i stowarzyszenie zwykłe.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, ma statut, musi być zarejestrowane w sądzie rejestrowym (Krajowy Rejestr Sądowy), może posiadać majątek, prowadzić działalność gospodarczą w formie niezarobkowej oraz otrzymywać dotacje w oparciu o zapisy art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, które nie posiada osobowości prawnej, nie podlega rejestracji, a jedynie pisemnemu zgłoszeniu do właściwego organu nadzorującego (Starosty), działa na podstawie własnego regulaminu, nie może prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i dotacji, a środki na swą działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

Art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) daje możliwość tworzenia uczniowskiego klubu sportowego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, które działają w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowskie kluby sportowe jak i stowarzyszenia kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

W Starostwie Powiatowym w Węgrowie sprawy dotyczące stowarzyszeń załatwiane są przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2012-08-14 10:50:41
Data utworzenia:2012-08-14 10:50:41
Data modyfikacji:2014-02-19 13:35:36
Liczba wyświetleń:1691