Rok 2011

Uchwała Nr IV/41/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu WęgrowskiegoUCHWAŁA Nr IV/44/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w MiedznieUCHWAŁA NR IV/45/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania umowpartnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady y rozliczania środków.Uchwała Nr IV/46/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2011Uchwała nr IV/47/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 styczeń 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w DomuDziecka JULIN w Kaliskach”. Uchwała nr IV/48/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”.UCHWAŁA NR IV/49/11 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadań pn. „Zakup samochodu wsparcia przeciwpowodziowego z przeznaczeniem dla Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”. UCHWAŁA NR IV/51/11 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów. Uchwała Nr IV/52/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała Nr IV/53/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji PowiatuUchwała Nr IV/54/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Rady Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr IV/55/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2011Uchwała Nr V/58/11 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr V/59/11 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu Uchwała Nr V/60/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, KulturyFizycznej i Promocji Powiatu na 2011 rok Uchwała Nr V/61/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowejUchwała Nr V/62/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31. marca 2011 roku w sprawie: przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Uchwała Nr V/63/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31. marca 2011 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Uchwała Nr V/65/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu UCHWAŁA NR V/67/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawiedofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”. Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na termomodernizację budynku kościoła wraz z wykonaniem kotłowni i instalacji c.o. w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w UgoszczyUchwała Nr VI/71/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”.UCHWAŁA Nr VI/72/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin służebności przesyłu.UCHWAŁA NR VI/73/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą ”Do biegu…gotowi…START!...na rynek pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenii kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości a szkolnictwa Zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28. kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr VI/75/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu StatutuUchwała Nr VI/76/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2011 r.UCHWAŁA NR VI/78/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/67/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31.03.2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”. UCHWAŁA NR VI/79/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzprowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”. Uchwała Nr VII/81/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Węgrowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rokUchwała Nr VII/84/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/63/2011 z dnia 31 marca 2011 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Uchwała Nr VII/85/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015UCHWAŁA NR VII /86/ 2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 16. czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu samochodu rozpoznawczo– ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”. UCHWAŁA Nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Uchwała Nr VII/88/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemiekształcenia na odległość UCHWAŁA Nr VII/ 89/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa.UCHWAŁA NR VII/ 90/ 2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2011 rokuw sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji projektowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 na budowę obiektu „Bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej” dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Uchwała Nr VIII/91/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do XII edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa MazowieckiegoUchwała Nr VIII/92/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w mieście Węgrów - stanowiącej własność PowiatuUchwała Nr VIII/93/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomościUCHWAŁA NR VIII/95/ 2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Sadowne w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania dotyczącego remontu kuchni i stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.Uchwała nr IX/98/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięćUchwała Nr IX/99/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29. września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/84/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.UCHWAŁA NR IX/100/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2012 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”UCHWAŁA NR IX/101/11 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Bezpieczni mieszkańcy, bezpieczny powiat - kurs ratownictwa chemiczno - ekologicznego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UCHWAŁA NR IX/102/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochronywalorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego oraz w Rejonie Kosiv” współfinansowanego w ramach Priorytetu II Poprawa jakości życia, Działania 2.1 Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. UCHWAŁA NR IX/103/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Razem możemy więcej – działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.UCHWAŁA NR IX/104/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29.września 2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Dolina Liwca – bezgraniczne możliwości. Przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.UCHWAŁA NR IX/105/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjnościobszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. UCHWAŁA NR IX/106/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29. września 2011 w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidentaUchwała Nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rokUchwała nr X/110/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.Uchwała Nr X/111/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/48/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”.Uchwała Nr X/112/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/47/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno–bytowych w Domu Dziecka JULIN w Kaliskach”. Uchwała Nr X/113/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie UCHWAŁA NR X/114/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu Uchwała nr XI/115/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2011 rokUchwała nr XI/116/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2011-2030Uchwała nr XI/117/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VII/86/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Strazy Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojerwódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego "Zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie" Uchwała nr XI/118/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania srodków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Panstwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zakup detektora prądu przemiennego wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej "Uchwała nr XI/119/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wierzbno na dofinansowanie programu edukacyjnego pn. "czyste Krypy" oraz upowaznienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Wierzbno określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.Uchwała Nr XII/120/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2011 rokUchwała nr XII/121/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian Wieleoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2011-2030Uchwała Nr XII/122/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/59/11 w sprawie zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytuUchwała Nr XII/123/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budzetu Powiatu Węgrowskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoUchwała Nr XII/124/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w WęgrowieUchwała Nr XII/125/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego za 2012 rokUchwała Nr XII/126/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr XII/127/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w WęgrowieUchwała Nr XII/128/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy oraz ochronie ofiar przemocy w rodzinie na terenie Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr XII/129/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2012Uchwała Nr XII/130/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2012Uchwała nr XII/131/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012Uchwała nr XII/132/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieleoletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2012-07-13 10:02:51
Data utworzenia:2012-07-13 10:02:51
Data modyfikacji:2014-02-28 10:24:12
Liczba wyświetleń:685