Sprawozdanie Nr 6/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 29 września - 27 października 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 28 września 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek na realizację projektu „O NATURZE w naturze” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przekazania środków finansowych;
2. zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
5. wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na remont kotłów olejowych w budynku LO w Łochowie;
6. wyraził zgodę na częściowy podział (dotyczy to przedmiotów związanych z maturą) oddziału klasy I LO w ZSP w Sadownem oraz na utworzenie oddziału Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych;
7. wyraził zgodę na udostępnieni hali sportowej na organizację Mistrzostw Polski Seniorów Full i Semi Contact Mężczyzn i Kobiet i internatu przy ZSP i SOS-W w Węgrowie na noclegi dla zawodników;
8. zatwierdził godziny zajęć rewalidacyjnych i 1 godzinę zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów ZSP w Węgrowie;
9. zatwierdził kurs II stopnia w zawodzie elektryk oraz kurs II stopnia w zawodzie sprzedawca realizowanych w ZSP w Węgrowie;
10.podjął decyzję o przyznaniu 8 nauczycielom Nagrody Starosty II stopnia i 2 dyrektorom Nagrody Starosty I stopnia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej;
11.przyjął informację o skutkach finansowych wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i podjął decyzję o zrealizowaniu podwyżek;
12.wyraził zgodę na wystosowanie do gmin propozycji kontynuacji w 2012 r. porozumień dotyczących dofinansowania PODN;
13.wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł organizacji „Trzeciego Hubertusa Węgrowskiego”;
14.w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek  Dyrektor WOK o sfinansowanie 50% wkładu własnego wydatków związanych z zakupem instrumentów dla Miejsko – Powiatowej Orkiestry Dętej;
15.zapoznał się z wnioskiem Proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Węgrowie o udzielenie w roku 2012 dotacji na prace restauratorskie przy Kościele Parafialnym pw. św. Trójcy i wyraził zgodę na uwzględnienie tej dotacji w projekcie budżetu powiatu na 2012 r. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z procedurą przewidzianą w uchwale Rady Powiatu o dotowaniu prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
16.zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok;
17.wyraził zgodę na powołanie uprawnionego geologa;
18.zatwierdził porozumienie z Gminą Łochów w sprawie pokrycia kosztów pobytu delegacji z Rejonu Kosiv na terytorium Polski;
19.zatwierdził umowy:
a) z firmą MASTER Consulting sp. z o.o. w sprawie wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie powiatu węgrowskiego”;
b) z firmą MASTER Consulting sp. z o.o. w sprawie wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego”;
c) z firmą MASTER Consulting sp. z o.o. w sprawie wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania „Dolina Liwca – bezgraniczne możliwości. Przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku ZSP w Węgrowie”.

W dniu 11 października 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) wyznaczenia zastępstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora;
b) upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Bezpieczny mieszkańcy, bezpieczny powiat – kurs ratownictwa chemiczno – ekologicznego”;
3. zatwierdził porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka „Dom pod Kasztanami” w Siedlcach;
4. zatwierdził aneks do umowy z Gminą Łochów w sprawie wspólnej realizacji projektu „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów”;
5. wyraził zgodę na skierowanie ruchu pojazdów osobowych z remontowanej drogi Nr 637 na odcinku Roguszyn – Liw na drogi powiatowe po wcześniejszym zawarciu umów zabezpieczających wykonanie przez firmę SKANSKA odbudowy ewentualnie zniszczonych w wyniku zwiększonego ruchu odcinków dróg oraz po uzyskaniu gwarancji samorządu województwa mazowieckiego;
6. wyraził zgodę na wprowadzenie ograniczenia nośności poprzez ustawienie znaku B-18 na drodze powiatowej Kamionna – Drgicz;
7. pozytywnie zaopiniował kandydata na stanowisko wicedyrektora I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
8. przyjął informację w sprawie uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli w okresie I – VIII 2011 r.;
9. wyraził zgodę na zakup 15 egz. albumów (bez wklejanych dyplomów) Kronika Sportu Polskiego 2010 w związku z podsumowaniem współzawodnictwa sportowego szkół;
10.wyraził zgodę na powierzenie p. Gabrieli Strąk zadań Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji;
11.zapoznał się z propozycją budżetu na 2012 r. na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki;
12.wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1,5 tys. zł organizacji VI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”;
13.Dyrektora ZSP w Węgrowie o wycięcie krzewów czarnego bzu rosnących na terenie ZSP.

W dniu 18 października 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;
d) uchylenia uchwały Nr IV/48/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”;
e) uchylenia uchwały Nr IV/47/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Domu Dziecka JULIN w Kaliskach”;
2. przyjął informacje o:
a) oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty;
b) stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach  sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011;
3. zatwierdził porządek obrad X sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
5. dokonał analizy propozycji budżetu na 2012 r. na realizację zadań z zakresu oświaty;
6. ustalił na 200 tys. zł wysokość budżetu na  2012 r. na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki;
7. przyjął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Miedznie o udzielenie w 2012 r. dotacji na prace przy remoncie zabytkowego budynku dawnego zajazdu w Miedznie;
8. wyraził zgodę na zawarcie przez Stowarzyszenie "JAWOR" umowy z Gminą Wierzbno w sprawie wykorzystania użyczonego pojazdu do dowożenia dzieci;
9. wyraził zgodę na zwiększenie do 430 zł kwoty przeznaczonej na dofinansowanie kosztów przewozu darów dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
10. zobowiązał Wydział „KPT” do:
a) uzupełnienia noty biograficznej I.J. Paderewskiego znajdującej się na WWW.wikipedia.pl o informację o jego związkach z ziemią węgrowską;
b) przygotowania i umieszczenia  na WWW.wikipedia.pl informacji o Domu Dziecka „JULIN” jako obiekcie związanym z I.J. Paderewskim;
11.przyjął informację o planowanym przebiegu uroczystości zakończenia obchodów Roku Paderewskiego w powiecie węgrowskim.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-11-02 13:13:12
Data utworzenia:2011-11-02 13:13:12
Data modyfikacji:2011-11-02 13:15:42
Liczba wyświetleń:439