Sprawozdanie Nr 2/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 22 stycznia - 26 marca 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 7 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 28 stycznia 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Nauki przyrodnicze na maturze – gwarancją sukcesu zawodowego”;
b) upoważnienia Dyrektora LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Prawo jazdy – dobry start na rynku pracy”;
c) upoważnienia Dyrektora LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Matematyka królową nauk”;
d) ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo – wychowawczej;
e) nadania Dyrektorowi SOS-W w Węgrowie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Partnerskiego Projektu Szkół „Let’s play with fairy tales”;
2. zatwierdził umowy w sprawach:
a) współpracy z rejonem Kosiw;
b) utworzenia Partnerstwa, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji 2 projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013 realizowanych ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w ramach Priorytetu I, Działania 1.2 Rozwój turystyki;
c) utworzenia Partnerstwa, którego celem jest wspólne działanie na rzecz przygotowania i realizacji projektu p.n. „Przyszłość – to coś, co staje się w nas dziś” – działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013 realizowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w ramach Priorytetu I, Działania 1.2 Rozwój turystyki;
3. zatwierdził porozumienia w sprawach
a) wspólnej realizacji z Gminą Łochów projektu pn. „Kolacja z Chopinem”, przeznaczając na ten cel kwotę 5 tys. zł;
b) określenia zasad funkcjonowania i finansowania zadania  - prowadzenie warsztatów tkackich;
c) wspólnej realizacji z Miastem Węgrów koncertu pn. „Patriotycznie i Rockowo”;
d) ponoszenia wydatków umieszczenia dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

W dniu 15 lutego 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) dokonania wyboru biegłego rewidenta;
b) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą „Przyszłość- to coś, co staje się w nas dziś” – działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I, Działania 1.2  Rozwój turystyki;
c) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku LO im. M. Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I, Działania 1.2  Rozwój turystyki;
d) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Przebudowa budynku Internatu ZSP w Węgrowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I, Działania 1.2  Rozwój turystyki;
e) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
2. zatwierdził porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w zakresie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej pozostającej w użytkowaniu Domu Dziecka;
b) udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Realizacja kalendarza imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego organizowanych w 2010 r. o zasięgu ponadgimnnym”;
c) udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n. „Realizacja kalendarza imprez sportowych Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego organizowanych w 2010 r. o zasięgu ponadgimnnym”;
d) uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2010;
e) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
f) określenia szczegółowych rodzajów zadań z zakresu oświaty w 2010 r., ich publikacji oraz terminu składania ofert wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
g) udzielenia Dyrektorowi ZSP w Sadownem pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Partnerskiego Projektu „Zdrowie i żywienie bez granic” z Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme);
4. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na kandydata na Dyrektora MOW w Jaworku;
5. wyraził zgodę na używanie przez Komendę Powiatową Policji herbu powiatu węgrowskiego;
6. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów ZSP w Węgrowie;
7. postanowił poprzeć starania Rektora WSFiZ w Siedlcach o nadanie uprawnień do kształcenia na studiach II stopnia kierunku zdrowie publiczne;
8. rozpatrzył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia „OLIMPIA” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki  pn. „Floorball is my life” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
9. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł organizacji WKS „Nojszewianka” festynu pn. „Lato na sportowo w gminie Korytnica”;
10. rozpatrzył wniosek Prezesa ZP ZOSPRP o wsparcie organizacyjne i finansowe powiatowego etapu turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1,5 tys. zł;
11. wyraził zgodę na przeprowadzenie rozpoznania cenowego odnośnie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów dla gmin Miedzna i Sadowne;
12. zatwierdził porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie;
13. zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie zadań Biblioteki Powiatowej, ustalając terminy przekazania dotacji na   20.02.2010 r. i 20.07.2010 r.;
14. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 45 tys. zł jako udziału własnego powiatu w finansowaniu realizacji projektu „Śmiałym szczęście sprzyja”;
15. zatwierdził umowy dotyczące:
a) przekazania samochodu dla SOS-W w Węgrowie;
b) wytwarzania i dostarczania materiałów przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych
c) wykonania usługi polegającej na określeniu wartości nieruchomości gruntowych  oznaczonych numerami 2052/71, 2052/60 i 2052/61 w Gm. Łochów;
d) wykonania operatu szacunkowego nieruchomości nr 2052/34;
16. zaakceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa z rozbudową budynku internatu ZSP w Węgrowie;
17. rozpatrzył wnioski Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PODLASIANKA” o nieodpłatne przekazanie części działki nr 3916/2 w Węgrowie oraz o nieodpłatne obciążenie służebnością pasa gruntu dla sieci gazowej po działce nr 3916/2 i uznał, że najlepszym sposobem załatwienia poruszonych kwestii będzie zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych i przekazanie go Urzędowi Miasta w Węgrowie;
18. przyjął informację o dotychczas poniesionych kosztach zimowego utrzymania dróg.

W dniu 18 lutego 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
2. wyraził zgodę na przyznanie od dn. 18.02.2010 r. nauczania indywidualnego dla uczennicy II kl. I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie.

W dniu 25 lutego 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2010 r.;
b) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010;
c) naboru do klas I na rok szkolny 2010/2011 w systemie dziennym;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwot 27,5 tys. zł dla Węgrowa i 12,1 tys. zł dla Łochowa na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
4. wyraził zgodę na zakup ze środków własnych ZDP samochodu osobowego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Łochowie oraz zakup przyczepki do samochodu dostawczego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Węgrowie;
5. zaakceptował propozycję partnerstwa z Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych w sprawie współpracy w dziedzinie rozwoju turystyki w powiecie węgrowskim;
6. zaakceptował propozycję Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek dotyczącą zawarcia partnerstwa przy realizacji projektu „Lepszy Start – Wyrównywanie Szans Edukacyjnych uczniów NLO w Stoczku” w ramach POKL Priorytet IX;
7. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 300 zł na zakup nagród dla uczestników I Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie rolnym” oraz I Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Jednocześnie zarząd upoważnił Naczelnik Wydz. „ŚRB” do wydelegowania jednego z pracowników Wydziału do pracy w komisji konkursowej;
8. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucz. III kl. I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
9. negatywnie rozpatrzył wniosek o współpracę przy organizacji koncertu charytatywnego „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – In Memoriam”.

W dniu 11 marca 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu węgrowskiego umów w sprawie współfinansowania w latach 2010 – 2013 opracowania projektów technicznych budowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
3. zapoznał się z projektem uroczystego koncertu muzyki Fryderyka Chopina w Bazylice Mniejszej w Węgrowie i zaproponował termin koncertu: 24 września 2010 roku lub 1 października 2010 roku;
4. wyraził zgodę na objęcie przez ”Wieści Węgrowskie” patronatem medialnym XII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2010”. Jednocześnie Zarząd podjął decyzje o dofinansowaniu Festiwalu kwotą 3 tys. zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagród;
5. postanowił przeznaczyć kwotę 1500 zł na nagrody dla laureatów eliminacji powiatowych Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między Wierszami”, eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Powiatowego Konkursu „Plastyka w obrzędach i zwyczajach – Wielkanoc 2010” organizowanych przez WOK w Węgrowie;
6. pozytywnie rozpatrzył wniosek ZDP w Węgrowie o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie mapy zasadniczej do opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4214   W Łochów – Twarogi – Gruszczyno;
7. zatwierdził umowę z firmą geodezyjną GeoMap Geodeci Uprawnieni w Siedlcach dotyczącej wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Korytnica,  gmina Korytnica;
8. zatwierdził dwie grupy kursowe TPZ w zawodzie sprzedawca (I°) i elektryk (II°) realizowane przez ZSP w Węgrowie;
9. wyraził zgodę  na wydawanie przez Zespół Orzekający PP-P w Węgrowie orzeczeń oraz opinii dla dzieci z autyzmem, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących;
10. zaakceptował zawarcie przez LO w Łochowie porozumienia z ZOSS w Łochowie dotyczącego wspólnego użytkowania boiska szkolnego i hali sportowej;
11. zatwierdził nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. I I LO w Węgrowie i ucznia kl. II ZSZ w Węgrowie;
12. przyjął informację o przystąpieniu pracowników MOW w Jaworku do NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych i powołaniu Komisji Zakładowej przy MOW w Jaworku;
13. wyraził zgodę na przeznaczenie środków finansowych uzyskanych z wynajmu sal na dofinansowanie udziału w szkoleniach pracowników SOS-W w Węgrowie na temat nowatorskich metod pracy z dziećmi z różnoraką niepełnosprawnością, w tym z autyzmem.

W dniu 18 marca 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w  sprawach:
a) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2010 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
b) przystąpienia powiatu węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
c) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
2. przyjął informacje o:
a) stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;
b) współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2009;
c) sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2009 r.;
3. zatwierdził porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w 2009 r.;
b) przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie;
5. zatwierdził porozumienie z powiatem grodziskim w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie;
6. wyraził zgodę na:
a)  zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu budowlanego zamiennego wybudowanych miejsc parkingowych przy ul. Wieniawskiego w Węgrowie;
b) wdrożenie procedury zmierzającej do usunięcia wywróconych i pochylonych drzew rosnących na terenie przy Szpitalu Powiatowym;
c) zawarcie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA” Węgrów partnerstwa w celu realizacji projektu ”Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu węgrowskiego”;
7. pozytywnie zaopiniował:
a) zaliczenie drogi w miejscowości Huta Gruszczyno do kategorii dróg gminnych;
b) zmiany projektu budowlanego inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Kołłątaja w Węgrowie na odcinku od ulicy Piwnej do ulicy Kościuszki”.   

W dniu 25 marca 2010 r. Zarząd:

1. rozpatrzył wniosek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Węgrowie w sprawie przyjęcia pomocy finansowej w celu wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych rzek i rowów na terenie powiatu węgrowskiego po zagrożeniu powodziowym w 2010 roku oraz dalsza ochrona przed skutkami powodzi.
3. przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
4. ustalił wniosek o zdjęcie  z porządku obrad Rady Powiatu Węgrowskiego  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu węgrowskiego umów w sprawie współfinansowania w latach 2010-2013 opracowania projektów technicznych budowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.
5. przyjął formułę listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych.
6. zatwierdził umowę dotyczącą sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku strzelnicy sportowej przy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
7. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Węgrowskiego;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
c) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach ponoszenia kosztów użytkowania hali sportowej w Łochowie.
8. podjął decyzję w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych    zatrudnionych w szkołach , placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.
9. pozytywnie rozpatrzył wniosek o ufundowanie nagród rzeczowych dla dwóch uczniów Technikum w Węgrowie wyróżnionych w II etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno – elektronicznej.
10. negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie Koła Tanecznego przy ZSP w Sadownem realizującego projekt EFS „Taniec nie tylko dla gwiazd”.
11. zatwierdził 2 grupy kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie.
12. zapoznał się z wnioskiem Proboszcza Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Miedznie o dofinansowanie remontu wraz z odbudową, przebudową i rozbudową zabytkowego budynku dawnego Zajazdu i postanowił wystąpić do Proboszcza o przedstawienie montażu finansowego tego przedsięwzięcia.
13. negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Bohaterów Warszawy 8 o sprzedaż Wspólnocie części działek graniczących z działką nr 5679/6.
14. postanowił przedłożyć pod obrady komisjom stałym Rady Powiatu w kwietniu br. wniosek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej o przeniesienie własności nieruchomości położonej w Węgrowie 
15. pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie pn. „Budowa ulicy dojazdowej (serwisowej) w Węgrowie wraz ze zjazdem publicznym z drogi wojewódzkiej nr 637”.
16. zatwierdził umowę w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego.
17. podjął decyzję o złożeniu wstępnego wniosku o utworzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
18. podjął decyzję w sprawie porozumień zawieranych między Dyrektorem SOS-W w Węgrowie a gminami, z których dowożeni są wychowankowie Ośrodka.  

 


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-03-30 09:15:44
Data utworzenia:2010-03-30 09:15:44
Data modyfikacji:2010-03-30 09:17:31
Liczba wyświetleń:774