Uchwała nr VI/45/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 22 ust. 4a i 6 oraz art. 28 ust. 2 i 3ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może być przyznane stypendium sportowe.

2. Zasady przyznawania stypendiów sportowych określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 2

1. Dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych           w osiąganiu tych wyników mogą być przyznane wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady przyznawania nagród i wyróżnień określa załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

 

 

 

   

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VI/45/07

z dnia 23 marca 2007 r.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH

 

1.  Dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznane stypendia sportowe z budżetu Powiatu Węgrowskiego.

2.   Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:

- posiada licencje zezwalającą na uprawianie określonych dyscyplin sportu,

- został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym

   na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

- posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,

- jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i nie ukończył 25 lat,

- nie otrzymuje dofinansowania z tytułu podpisania kontraktu z klubem bądź sponsorem,

- jest mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego.

3.  Stypendium sportowe przyznaje się w roku budżetowym na okres realizacji programów przygotowań i na okres udziału w zawodach.

4.   Stypendium sportowe wstrzymuje się zawodnikowi, który:

      - nie realizuje programu szkolenia,

      - nałożono na niego karę dyscyplinarną przez związek sportowy lub stowarzyszenie,

         którego jest członkiem,

      - naruszył przepisy antydopingowe określone przez krajowe

         oraz międzynarodowe organizacje sportowe,

      - został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy,

      - przerwał naukę.

5.  Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, który:

      - stracił  prawa zawodnika lub przestał być członkiem klubu sportowego,

      - utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego,

      - zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został

        dożywotnio zdyskwalifikowany,

      - podpisał kontrakt zawodowy,

      - rażąco naruszył przepisy prawa.

6.   Stypendium sportowe przyznaje Zarząd Powiatu Węgrowskiego na okres 10 miesięcy

      w danym roku budżetowym:

- za zakwalifikowanie się do współzawodnictwa krajowego do 200 zł na miesiąc,

- za zakwalifikowanie się do współzawodnictwa międzynarodowego do 300 zł na miesiąc.

7. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia są:

      - radni,

      - stowarzyszenia kultury fizycznej,

      - instytucje sportowe,

      - organizacje społeczne,

      - osoba zainteresowana.

8.  Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę organu zgłaszającego,

- imię i nazwisko zawodnika,

- opis osiągnięć sportowych zawodnika,

- dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia,

- informację o okresie realizacji programów przygotowań,

- program szkolenia na planowany czas przyznania stypendium.

9.   Wnioski składa się w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

10. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego w zakresie sukcesów sportowych odniesionych w roku poprzedzającym termin składania wniosków.

11. Szczegółowe warunki korzystania ze stypendium określa umowa zawierana ze stypendystą.

12. Liczba i wysokość przyznanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Węgrowskiego, a wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz na stronie internetowej powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr VI/45/07

z dnia 23 marca 2007 r.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW  I  DZIAŁACZY SPORTOWYCH

 

1. Dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych          w osiąganiu tych wyników  mogą być przyznane wyróżnienia i nagrody.

2. Wyróżnieniami przyznawanymi dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych są puchary i dyplomy.

3. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy:

- ustanowili rekord Europy lub Polski,

- zajęli miejsca od 1 do 8 na igrzyskach olimpijskich, w mistrzostwach świata,

  Europy, Polski,

- osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze.

4. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który:

- uczestniczył we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,

- posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,

- jest mieszkańcem Powiatu Węgrowskiego.

5. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego może być przyznana:

- za zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski do  800 zł,

- za zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski do  700 zł,

- za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski do  600 zł,

- za zajęcie miejsc od 4-8 w mistrzostwach Polski do  400 zł,

- za zakwalifikowanie się do współzawodnictwa międzynarodowego do  1.000 zł.

6. Trenerowi lub działaczowi sportowemu zasłużonemu w osiągnięciu wyników, o których mowa w pkt 3, może być przyznana nagroda odpowiednio w wysokości do 75 % kwot, o których mowa w pkt 5.

7. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu  w wysokości do 50 % przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi.

8. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o wyróżnienia i nagrody są:

- radni,

- stowarzyszenia kultury fizycznej,

- instytucje sportowe,

- organizacje społeczne,

- osoba zainteresowana.

9. Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę organu zgłaszającego,

- imię i nazwisko zawodnika,

- opis osiągnięć sportowych zawodnika,

- dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia.

10. Wnioski składa się w Wydziale Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Węgrowie w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od osiągnięcia wyniku sportowego.

11. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w pkt 1 przyznaje Zarząd Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 13:49:24
Data utworzenia:2007-08-20 13:49:24
Data modyfikacji:2007-08-20 13:52:40
Liczba wyświetleń:533