UCHWAŁA NR VI/79/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzprowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (Dz. U. tj. z 2007 roku, Nr 43, poz. 227) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1)       Przekazuje się środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu w kwocie 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.,,Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”.

2)       Szczegółowe warunki przekazania środków, o których mowa w pkt. 1 określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu.

 

§ 2

 

            Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia   z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu porozumienia, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                                       P rzewodnicząca Rady Powiatu                              

                                                                                                                                                      (-)Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 15:07:54
Data utworzenia:2011-05-26 15:07:54
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:403