Sprawozdanie Nr 5/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 29 czerwca do 30 września 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 10 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 6 lipca 2005 r. Zarząd:
1.wyraził zgodę na zwiększenie z ośmiu na dziewięć liczby oddziałów klas pierwszych na rok szkolny 2005/2006 w LO w Węgrowie;
2.wyraził zgodę na zamianę jednego oddziału klas pierwszych Technikum w ZSP w Łochowie na oddział LO w roku szkolnym 2005/2006;
3.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP w sprawie przeznaczenia kwoty 30 tys. zł na odbudowę mostu przez rzekę Kanał Kacapski w Sadolesiu oraz mostu w Kózkach;
4.w związku z brakiem środków finansowych Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania na drodze Tchórzowa– Zuzułka;
5.podjął decyzję o ponownym wystąpieniu do ZEWT oraz spotkaniu z zarządcami dróg wojewódzkich i krajowych w sprawie usunięcia transformatora mieszczącego się przy zjeździe z drogi wojewódzkiej na działkę powiatową przy ul. Piłsudskiego w Węgrowie oraz w sprawie wymiany linii wysokiego napięcia biegnącej ul. Gdańską w Węgrowie;
6.nie wyraził zgody  ZEW – T S.A. Warszawa na przejście linii niskiego napięcia przez działkę nr 394/1 w Jaworku. 

W dniu 20 lipca 2005 r . Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
2.podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu budowy lokalnego systemu wspierania opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie węgrowskim na lata 2006 – 2010;
3.wyraził zgodę na przyznanie 8 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia SOS-W w Węgrowie;
4.wyraził zgodę na ustawienie na drodze powiatowej Pniewnik  - Annopol znaku ograniczającego nośność pojazdów do 15 t;
5.zaakceptował propozycję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczącą współpracy przy opracowaniu programu działań w obszarze nadbużańskim.

W dniu 28 lipca 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a)upoważnienia Dyrektora ZSP w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania o nazwie: „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sadownem”;
b)upoważnienia Dyrektora ZSP w Sadownem do składania oświadczeń woli w związku z udzieleniem zamówienia publicznego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sadownem”;
c)podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu;
d)zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
2.podjął decyzję o przeznaczeniu z rezerwy budżetowej kwoty 20 tys. zł na sfinansowanie kosztów prac modernizacyjnych przy Starostwie Powiatowym;
3.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3,5 tys. zł;
4.wyraził zgodę na przydzielenie dodatkowego pomieszczenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie dla potrzeb PODN;
5.przyjął informację o jakości pracy PODN sporządzonej przez Wydział Edukacji Ustawicznej KO w Warszawie;
6.podjął decyzję o sfinansowaniu kosztów przejazdu drużyny sekcji szachowej „Czarni” Węgrów na rozgrywki w Wysowej Zdroju;
7.wyraził zgodę na zakup samochodu ciężarowego samowyładowawczego dla potrzeb ZDP w Węgrowie;
8.podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji inwestycji na drodze powiatowej Wrotnów – Tchórzowa – Starawieś;
9.przyjął do wiadomości uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
10.wyraził zgodę na lokalizację linii energetycznej wzdłuż drogi powiatowej Nr 36306 w Jaworku na działce nr 394/1i jednocześnie podjął decyzję o wystąpieniu do ZE WT z prośbą o przeniesienie linii energetycznej i transformatora zlokalizowanych wzdłuż chodnika drogi wojewódzkiej – ul. Piłsudskiego w Węgrowie;
11.wyraził zgodę na usytuowanie słupa przy projektowanym indywidualnym przyłączem niskiego napięcia nad drogą powiatową nr 36138 w miejscowości Turna w odległości 10 m od brzegu pasa drogowego;
12.wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji inwestycji remontu dachu ZSP w Łochowie.

W dniu 3 sierpnia 2005 r. Zarząd:
1.podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2,1 tys. zł na sfinansowanie wyjazdu delegacji powiatu węgrowskiego na Dożynki Województwa Mazowieckiego Płońsk – Poświętne 2005;
2.zatwierdził wykaz zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, przeznaczonych do realizacji w 2005 r.;
3.postanowił o konieczności zorganizowania spotkania z podmiotami zajmującymi się turystyka, kulturą itp. (m.in. Wydział „ŚRB”, PTTK, Muzeum w Liwie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, WOK, właściciele gospodarstw agroturystycznych) w celu wypracowania jednolitego programu promocji powiatu węgrowskiego;
4.podjął uchwałę w sprawie odmowy umorzenia należności na rzecz SP ZOZ w Węgrowie;
5.podjął decyzję o przeznaczeniu z rezerwy ogólnej kwoty 50 tys. zł na najpilniejsze potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg;
6.rozpatrzył wniosek Dyrektor Domu Dziecka „JULIN” o zwiększenie w planie wydatków (w tym uwzględnienie środków na najpilniejsze wydatki w sierpniu) i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 20 tys. zł z rezerwy ogólnej;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Węgrowie o zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku z podłączeniem LO do przyłącza kanalizacji miejskiej;
8.rozpatrzył wniosek Mazowiecko – Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego o dofinansowanie wydania katalogu „Wieś siedlecka zaprasza” na lata 2005 – 2006 i podjął decyzje o zakupie egzemplarzy katalogu za kwotę 300 zł;
9.pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej dróg:
a) Nr 36346 Suchożebry – Krynica oraz Nr 36348 Suchożebry - Mordy na odcinku Suchożebry – Przygody do skrzyżowania z drogą Strzała – Przygody;
b) Nr 28536 Brok – Udrzyn – Udrzynek;
10.przyjął informację o wynikach całościowego pomiaru jakości pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie przeprowadzonego przez Delegaturę KO w Siedlcach;

W dniu 24 sierpnia 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.;
2.pozytywnie zaopiniował aneks do porozumienia dotyczącego realizacji zadania „Zwiększenie potencjału retencyjnego starorzecza Liwca oraz zbiornika retencyjnego w Krypach i wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”;
3.wyraził zgodę na zmniejszenie z 5 do 3 godzin pensum dydaktycznego Dyrektorowi ZSP w Łochowie;
4.wyraził zgodę na likwidację samochodu osobowego ©koda Favorit będącego w posiadaniu ZDP w Węgrowie.

W dniu 30 sierpnia 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2005 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.;
3.pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej Węgrowa w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 62 w m. Węgrów, od ul. Piaskowej do ul. Traugutta, do kategorii dróg gminnych;
4.wyraził zgodę na utworzenie stanowiska II wicedyrektora LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie.

W dniu 8 września 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/179/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 r., na które przeznacza się środki PFRON;
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami a zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
2.przyjął informację o stanie leśnictwa, rybactwa i gospodarki wodnej;
3.przyjął sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2005 r.;
4.wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy ZSP w Łochowie;
5.przyjął informację o inicjatywie organizowania i prowadzenia na terenie powiatu węgrowskiego Ognisk Pracy Pozaszkolnej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
6.pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji o nieodpłatne przekazanie zestawu komputerowego dla potrzeb Posterunku Policji w Grębkowie;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek ADDIT Sp. z o.o. o zatwierdzenie koncepcji zlokalizowania parkingu wzdłuż budynków firmy przy ul. Przemysłowej w Węgrowie. Jednocześnie Zarząd negatywnie zaopiniował propozycję wykorzystania końca ul. Przemysłowej jako nawrotu dla pojazdów;
8.pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi nr 28537 Rząśnik – Lubiel Stary.

W dniu 15 września 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Węgrowie;
2.zatwierdził informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2005/2006;
3.zatwierdził porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu;
4.podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących zakupu pompy do przetłaczania substancji niebezpiecznych;
5.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Domu Dziecka „JULIN” o wprowadzenie do budżetu powiatu kwot wydatków zapewniających realizację przebudowy budynku położonego w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 3 oraz wyposażenie pokoi w Domu Dziecka na potrzeby Grupy usamodzielnienia;
6.wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia SOS-W w Węgrowie.

W dniu 22 września 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził treść pisma okólnego w sprawie przyjmowania wniosków do projektu budżetu powiatu na 2006 r., projektów budżetów jednostek organizacyjnych na 2006 r. oraz wniosków do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006;
2.zatwierdził harmonogram prac nad projektem budżetu na 2006 r.;
3.wyraził zgodę na zwiększenie zakresu finansowego na przebudowę drogi powiatowej nr 36115 Twarogi – Zulin;
4.podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na odnowę drogi powiatowej – ul. Żeromskiego (na odcinku od ul Podlaskiej do mostu na rzece Liwiec), jednocześnie postanawiając o ogłoszeniu drugiego przetargu na w/w inwestycję;
5.podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi Grębków – Kopcie – Czarnowąż w ramach  „Mazowieckiego Programu Wsparcia Powiatowej Infrastruktury Drogowej”;
6.podjął decyzję o skierowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach  działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” – ZPORR;
7.zatwierdził aneksy arkuszy organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006;
8.wyraził zgodę na uruchomienie 2 grup kursowych kursów z przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
9.rozpatrzył wniosek w sprawie umorzenia należności dla SP ZOZ i postanowił, że decyzja w tej sprawie zapadnie po uzyskaniu na drodze sądowej orzeczenia o nieściągalności w/w należności od dłużnika.

W dniu 29 września 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
b) wyrażenia zgody na wybudowanie sali sportowej w miejscowości Sadowne;
3.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
4.dokonał wyboru ograniczonego wariantu ubezpieczenia majątku powiatu węgrowskiego;
5.dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielenie powiatowi kredytu w kwocie 2,2 mln zł. Jest to oferta Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie I Oddział w Siedlcach;
6.zatwierdził arkusz organizacyjny  ZSP w Węgrowie;
7.podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 5 tys. zł jako dotacji dla Niepublicznego LO w Stoczku na rok 2005;
8.udzielił Dyrektor SOS-W w Węgrowie pełnomocnictwa na dalszą realizację programu Socrates Comenius.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:41:55
Data utworzenia:2006-12-29 23:41:55
Data modyfikacji:2006-12-29 23:41:55
Liczba wyświetleń:715