uchwała nr XIII/106/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu i zasad przyznawania i rozliczania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 90b ust 1, art. 90d ust 1 i 5, art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

 

§ 1.

1.       Do stypendium szkolnego o charakterze socjalnym i zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym.

2.       Stypendium, o którym mowa w ust 1 przyznaje się na okres roku szkolnego i obejmuje 10 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach odpowiednio krócej.

3.       Pomocy, o której mowa w ust 1 udziela się w formie pieniężnej na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów.

 

§ 2.

1.       Wniosek o przyznanie stypendium składany jest do Zarządu Powiatu w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego.

2.       W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony, po upływie terminu o którym mowa w ust. 2.

 

§ 3.

Wysokość przyznanej pomocy materialnej uzależniona jest od zapisów określonych w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 ze zm.) 

 

§ 4.

1. Środki, o których mowa w §3 przekazywane są uczniowi w kasie szkoły lub na wskazane przez ucznia (rodzica ucznia, prawnego opiekuna) konto bankowe, na podstawie sporządzonej przez dyrektora listy stypendystów.

 2. Dyrektor szkoły składa odpowiednim służbom finansowym Powiatu informację o realizacji przyznanych stypendiów. 

 

§ 5.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, a dyrektor szkoły gdy poweźmie informację, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium (Zarząd Powiatu), o ustaniu przyczyn, które stanowiły przyczynę przyznania stypendium szkolnego. 

 

§ 6.

Rada Powiatu Węgrowskiego określi w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy wysokość środków z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w §1 ust 1.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiemu.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-01-08 15:20:39
Data utworzenia:2008-01-08 15:20:39
Data modyfikacji:2008-01-08 15:53:59
Liczba wyświetleń:518