Uchwała nr 168/103/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu węgrowskiego na 2009 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) i uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XXIII/175/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się układ wykonawczy do uchwały budżetowej nr XXIII/175/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. określający ostateczne kwoty dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami:

Załącznik nr 1 – plan finansowy dochodów i wydatków Domu Dziecka Julin

Załącznik nr 2 - plan finansowy dochodów i wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik nr 3 - plan finansowy dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie

Załącznik nr 4 - plan finansowy dochodów i wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Załącznik nr 5 - plan finansowy dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie

Załącznik nr 6 - plan finansowy dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Załącznik nr 7 - plan finansowy dochodów i wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Załącznik nr 8 - plan finansowy dochodów i wydatków Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Załącznik nr 9 - plan finansowy dochodów i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy

Załącznik nr 10 – plan finansowy dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie  

Załącznik nr 11 - plan finansowy dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Załącznik nr 12 - plan finansowy dochodów i wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie

Załącznik nr 13 - plan finansowy dochodów i wydatków Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku

Załącznik nr 14 - plan finansowy dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

Załącznik nr 15 - plan finansowy dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

Załącznik nr 16 - plan finansowy dochodów i wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

 

§ 2

 

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 17 (dochody) i 18 (wydatki).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie planów finansowych kierowanych przez nich jednostek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2009.

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski  

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-01-16 09:23:01
Data utworzenia:2009-01-16 09:23:01
Data modyfikacji:2009-01-16 09:24:10
Liczba wyświetleń:458