Sprawozdanie Nr 5/10 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 28 czerwca – 24 września 2010 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 10 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 28 czerwca 2010 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Zarządu Powiatu Węgrowskiego;
b) udzielenia w 2010 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wierzbno na dofinansowanie programu edukacyjnego pn. „Czyste Krypy” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Wierzbno określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
c)  udzielenia w 2010 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Węgrów na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa pomnika Armii Krajowej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
d) wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
e) zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej;
f) zmiany Uchwały nr XXXIX/302/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Sadownem wraz z naprawą dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”;
g)  zmiany Uchwały nr XXXIX/303/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku strzelnicy sportowej przy ZSP im. J. Kochanowskiego poprzez docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymianę okien i drzwi zewnętrznych”.
3. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
4. zatwierdził umowy:
a) z Gminą Łochów w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5414W Łochów – Twarogi – Gruszczyno w km 3+300 – 4+951, dł. 1,651 km”;
b) z Gminą Stoczek w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4216W Stoczek – Wrotnów na odcinku od km 0+000 do km 0+835, długość odcinka 0,835 km”;
c) z Biurem Projektowym „ARAMIX” w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu wokół Starostwa Powiatowego przy ul. Przemysłowej 5 w Węgrowie”;
d) z PRDM „MIKST” sp. z o.o. w sprawie wykonania przebudowy drogi powiatowej Nr 4214W Łochów – Twarogi – Gruszczyno”;
e) z firmą BMB Budownictwo w sprawie wykonania termomodernizacji budynku internatu ZSP w Sadownem;
f) z Zakładem Inżynieryjno – Technicznej Obsługi Budownictwa w sprawie powierzenie funkcji inspektora nadzoru;
g) z p. Grzegorzem Przybyszewskim w sprawie powierzenia funkcji inspektora nadzoru;
h) ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek w sprawie realizacji projektu „Przyroda wokół mnie – warsztaty przyrodniczo – fotograficzne dla młodzieży”.
5. zatwierdził porozumienie z Gminą Wierzbno w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 4242 Pniewnik – Nojszew – Sulki na odcinku od km 9+250 do km 9+750, dł. 0,5 km oraz na odcinku od km 10+300 do km 11+000, dł. 0,7 km w miejscowości Sulki”;
6. przyjął plan inwestycyjny przebudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki  - Węgrów;
7. zaakceptował Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
a) dla przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów;
b) dla przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka w Węgrowie;
c) dla przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie budynku I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
d) dla przetargu na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów;
8. przyjął informację dotyczącą wniosków w ramach PO KL Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”;
9. wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie LO w Łochowie kwoty 20 tys. zł na sfinansowanie wymiany młodzieży z Polski i Ukrainy;
10. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 2 tys. zł zakupu obuwia tanecznego dla uczniów z Koła Tanecznego działającego przy ZSP w Sadownem;
11. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2010 r.

W dniu 6 lipca 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
c) wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw  pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Węgrowskiego;
2. zatwierdził regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową o tematyce regionalnej.
3. podjął decyzję o zakupie 238 egz. książki p. Tadeusza Wangrata „Polska i powiat węgrowski w przeddzień i w czasie II wojny światowej”;
4. postanowił przeznaczyć kwotę 2 tys. zł na zakup egzemplarzy  książki autorstwa p. Ewy Szadyn z Żarnówki;
5. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł uczestnictwa młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Baczki w obozie szkoleniowo – strażackim;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 15 tys. zł na wsparcie finansowe organizacji Festiwalu Zbliżenia Kultur w Łochowie;
7. zatwierdził umowy:
a) ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i spójności komunikacyjnej regionu poprze przebudowę skrzyżowania ul. 1 Maja i Nowowiejska w Łochowie”;
b) z Miastem Łochów w sprawie współfinansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i spójności komunikacyjnej regionu poprze przebudowę skrzyżowania ul. 1 Maja i Nowowiejska w Łochowie”.

W dniu 27 lipca 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) upoważnienia Dyrektora SOS-W w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków SOS-W w Węgrowie”;
c) upoważnienia Dyrektora SOS-W w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Lepszy start – podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z powiatu Węgrowskiego”;
d) upoważnienia Dyrektora SOS-W w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Sztuka bez barier”;
e) upoważnienia Dyrektora SOS-W w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Chce być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie”;
f) upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Wzmocnienie obiektu Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach”;
g) upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont pomieszczeń mieszkalnych oraz łazienek w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach”.
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
3.  wyraził zgodę PWiK w Węgrowie na wykonanie przejść kanalizacji sanitarnej pod ul. Żeromskiego w Węgrowie metodą przecisku zgodnie z ustalonym projektem, zobowiązując jednocześnie wykonawcę do doprowadzenia nawierzchni ulicy i chodników do stanu wyjściowego;
4. zatwierdził umowy:
a) z Miastem Węgrów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na współfinansowanie budowy pomnika Armii Krajowej w Węgrowie”;
b)  z Gminą Sadowne w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziąż – Złotki”;
c) z Gminą Wierzbno w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie programu „Czyste Krypy”;
d) z firmą geodezyjną „GEOPROFIL” w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Grębków;
e) ze Spółdzielnią Robót Budowlano – Drogowych w Tłuszczu w sprawie budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów”;
f) z firmą ZAB-BUD w sprawie wykonania robót dotyczących przebudowy, rozbudowy i nadbudowy LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
5. Zarząd zatwierdził aneksy do umów:
a) w sprawie przekazania dotacji na współfinansowanie zadania „Remont chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 4235 W Miedzna – Orzeszówka, ul. Orzeszowska w Miedznie”;
b) na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” zawartej dnia 12 listopada 2009 roku;
6. wyraził zgodę na złożenie do WFOŚiGW wniosków wstępnych o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
a) „Termomodernizacja skrzydła południowego budynku warsztatów szkolnych” w ZSP w Węgrowie;
b) sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla miasta i gminy Łochów;
c) ulokowanie przed gmachem ZSP w Sadownem pomnika przyrody – głazu;
d) budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy MOW w Jaworku;
e) termomodernizacja budynku szkolnego LO w Łochowie;
f) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
7. wyraził zgodę na przesunięcie do 15.08.2010 r. terminu wykonania dokumentacji prac modernizacyjnych w budynku internatu ZSP w Węgrowie finansowanych w ramach projektu transgranicznego;
8. zatwierdził porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej;
9. wyraził zgodę na powołanie biegłego sądowego ds. leśnictwa ustanowionego przy Sadzie Okręgowym w Siedlcach;
10. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 200 zł na ufundowanie pucharu dla Mistrza Agroligi 2010 w kategorii „Firma”;
11. rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego „O Pierścień Księżnej Anny” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 3 tys. zł;
12. rozpatrzył wniosek Dziekana Węgrowskiego o dofinansowanie kwotą 38 tys. zł prac konserwatorskich zabytkowego ołtarza bocznego św. Marii Magdaleny w Bazylice Węgrowskiej i wyraził zgodę na przeznaczenie na ten cel kwoty 30 tys. zł po zabezpieczeniu jej w budżecie przez Radę Powiatu na sesji we wrześniu 2010 r.;
13. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na wsparcie finansowe organizacji obchodów 30 rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Węgrowie;
14. postanowił dofinansować kwotą 5 tys. zł organizacji projektu „Summer Sound Carnival”;
15. wyraził zgodę na objęcie patronatem oraz wsparcie finansowe kwotą 1 tys. zł realizacji projektu Letnie Kino Plenerowe nad Zalewem;
16. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na festyn rodzinny w Matałach;
17. wyraził zgodę na ustalenia jednakowego 7% wzrostu wynagrodzeń wychowawców zatrudnionych w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach na podstawie umowy z KP oraz wychowawców zatrudnionych na podstawie umowy z KN;
18. przyjął informację o naborze do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2010/2011;
19. zatwierdził stawki wyżywienia i zakwaterowania dla uczestników wypoczynku edukacyjnego – dzieci polskich z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie. Jednocześnie Zarząd podjął decyzje o zwiększeniu budżetu ZSP w Węgrowie o kwotę 4 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w wypoczynku;
20. zapoznał się z informacją z wykonania dochodów i wydatków budżetowych i własnych PODN w Węgrowie w pierwszym półroczu 2010 r.;
21. zapoznał się ze sprawozdaniem PODN z wykonania planu pracy za I półrocze 2010 r.

W dniu 9 sierpnia 2010 r. Zarząd:
1. przyjął rezygnację p. Pawła Gelbrechta ze stanowiska dyrektora ZSZ w Ostrówku;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Miedznie;
3. zatwierdził porządek obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
5. zaakceptował porozumienie z Gminą Łochów w sprawie pomocy rzeczowej i finansowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu komunikacji;
6. przyjął informacje o:
a) koniecznych zmianach związanych z zabezpieczeniem środków w budżecie Powiatu na inwestycje: przebudowa drogi powiatowej Stoczek – Wrotnów; przebudowa ul. Aleja Siedlecka w Węgrowie; termomodernizacja budynku Internatu ZSP w Sadownem;
b) naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2011 roku;
7. zatwierdził umowę z Miejską Pracownią Projektową w Mińsku Maz. w sprawie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania związanego z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku I LO w Węgrowie;
8. podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na nadzór inwestorski inwestycji związanej z przebudową, dobudową i nadbudową budynku I LO w Węgrowie.

W dniu 12 sierpnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydatury do XI edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2. podjął uchwały w sprawach udzielenia pełnomocnictw dyrektorom ZSP w Węgrowie, ZSP w Sadownem i LO w Łochowie do realizacji w imieniu Powiatu Węgrowskiego zadań wynikających z ramowej umowy na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” zawartej dnia 12 listopada 2009 roku;
3. wyraził zgodę PWiK w Węgrowie na zmianę metody wykonania przejść kanalizacji sanitarnej pod ul. Żeromskiego w Węgrowie z przecisku na otwarty wykop, ustalając jednocześnie 3 letni okres gwarancyjny na roboty związane z odbudową jezdni po jej rozkopaniu;
4. zatwierdził harmonogram prac inwestycyjnych w I LO w Węgrowie;
5. wyraził zgodę na zakwaterowanie w SOS-W młodzieży z gminy Nowy Korczyn poszkodowanej w tegorocznej powodzi podczas jednotygodniowego wakacyjnego pobytu w Węgrowie;
6. zatwierdził umowy:
a) z Muzeum Zbrojownią na Zamku w Liwie w sprawie realizacji Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego „O pierścień Księżnej Anny”;
b) z MiGOK w Łochowie w sprawie realizacji „Summer Sound Carnival 2010”.

W dniu 23 sierpnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego św. Marii Magdaleny w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny;
b) wyrażenia zgody na przekazanie SP ZOZ w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu węgrowskiego;
2. podjął uchwały w sprawach: 
a) powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSZ w Ostrówku;
b) ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo – wychowawczej; 
3. zatwierdził proponowane na rok szkolny 2010/2011 stawki wyżywienia w stołówkach szkolnych;
4. wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2010 r. środków na realizację projektów „Matematyka królową nauk”; „Nauki przyrodnicze na maturze - gwarancją sukcesu zawodowego”;
5. zatwierdził umowy:
a) z PRDM „MIKST” Sp. z o.o. w sprawie wykonania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4229W – przebudowa Al. Siedleckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
b) ze Spółdzielnią Robót Budowlano – Drogowych w Tłuszczu w sprawie budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów;
c) ze Spółdzielnią Robót Budowlano – Drogowych w Tłuszczu w sprawie wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów km 0+000 – 0+834,4 dł. 0,834 km;
d) z gminą Łochów w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Odwodnienie ulicy Dolnej w Łochowie”;
e) z gminą Łochów w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Park Dębinka – ul. 1go Maja w Łochowie”;
f) z firmą Inżynieryjna Obsługa Budownictwa Jarosław Uliński w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostosowania budynku do potrzeb środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych w Miedznie;
6. zatwierdził aneksy do umów:
a) z firmą BMB Marcin Bartkiewicz w sprawie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Sadownem”.
b) z firmą „ARAMIX” w sprawie projektu zagospodarowania terenu wokół Starostwa Powiatowego;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na dofinansowanie organizacji obchodów 75-lecia istnienia jednostki OSP Pogorzelec;
8. wyraził zgodę PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. na zmianę lokalizacji i rodzaju projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na działce nr 5901 w Węgrowie;
9. pozytywnie zaopiniował zmiany kategorii odcinków dróg nr 22031 W Mlęcin – granica gminy Jakubów, drogi na działce nr 385 oraz nr 2214 W Stanislawów – Mlęcin – Kamionka na terenie powiatu mińskiego.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu w Węgrowie za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
c) ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela;
d) ustalenia dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora ZSZ w Ostrówku;
e) wyrażenia zgody na dysponowanie działką nr 5886/2;
3. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
4. podjął decyzję o zgłoszeniu do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych następujących zadań: „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruch u drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4240 W Pniewnik – Trawy na odcinku 2+700 – 8+724,32 dł. 6,024 km na terenie gminy Korytnica” oraz „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruch u drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację  dróg powiatowych w Łochowie ulica 1. Maja  i ul. Nowowiejska”;
5. zatwierdził aneksy do umów:
a) w sprawie przekazania dotacji celowej na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4216 W Stoczek – Wrotnów na odcinku od km 0+000 do 0+835, długość odcinka 0,835 km”;
b) w sprawie przekazania dotacji celowej na realizacje zadania „Remont drogi powiatowej nr 4206 W Sadowne – Kołodziąż – Złotki na odcinku od km 4+000 do km 7+200, o dł. 3,2 km”;
c) w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4249 W – przebudowa Alei Siedleckiej w Węgrowie na odcinku od km 1+612 do km 2+232 wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
6. podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na nadzór inwestorski inwestycji w I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
7. wyraził zgodę na:
a) obniżenie krawężnika w celu ułatwienia dojazdu i wykorzystania wszystkich miejsc parkingowych przy działkach nr 3647/3, 3647/4 i 3647/5 zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Węgrowie;
b) kontynuację porozumienia z gminą Sadowne dotyczącego wspólnego korzystania z kuchni ZSP w Sadownem;
c) zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu edukacyjnego Tolerance and Knowledge;
d) przeznaczenie kwoty 1 tys. zł na zakup nagród dla 4 rolników z powiatu węgrowskiego biorących udział w VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych;
e) oddelegowanie Naczelnik Wydziału „ŚRB” do prac w jury podczas Mazowieckiego Święta Chleba oraz na dofinansowanie organizacji ww. imprezy kwotą 2,5 tys. zł. 

W dniu 8 września 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze;
b) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
c) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;
d) udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie;
e) upoważnienia Zarządu  Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2011 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”;
f) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
g) zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu;
2. pozytywnie ocenił przygotowanie szkół i placówek oświatowych do funkcjonowania w roku szkolnym 2010/2011;
3. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2010 r.;
4. zatwierdził porządek obrad XLII sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;       
b) wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/2011;
c) zaopiniowania projektów „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010 – 2014 z perspektywą do 2018 r.” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Węgrowa na lata 2010 – 2014 z perspektywą do 2018 r.”;
6.zatwierdził treść pisma do jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży w sprawie przygotowania projektów planów finansowych na 2011 r.;
7. zatwierdził 12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia kl. I LO w Łochowie;
8. wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie wolontariuszy realizujących w szkołach zajęcia z języków obcych w ramach programu Tolerance and Knowledge;
9. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na zakup strojów sportowych dla zawodników klubu sportowego ULKS Tenis Węgrów;   
10. zatwierdził umowę z firmą „Biuro Usług Geodezyjnych” w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych;
11. rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Biura Mazowieckiego Zarządu PCK o dofinansowanie działalności organizacji i pos tanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 400 zł miesięcznie przez okres od 1.10.2010 r. do 31.12.2010 r.;
12. wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 1200 zł na powołanie biegłego sądowego ds. leśnictwa;
13. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na dofinansowanie organizacji zawodów wędkarskich o „Puchar Starosty”;
14. wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 5 tys. zł na zakup narybku przeznaczonego na zarybianie rzeki Liwiec;
15. przyjął informację o stanie dróg po ostatnich opadach deszczu i wyraził zgodę na wykonanie niezbędnych remontów na drogach nnr 4227 W Węgrów – Wyszków i 4230 W Klimowizna – Ruchna.  

W dniu 16 września 2010 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych;
b) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej;
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
3. zatwierdził umowę z rzeczoznawcą majątkowym w sprawie wykonania operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wilczogęby gm. Sadowne;
4.  zatwierdził aneksy do umów:
a) w sprawie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4216W Stoczek – Wrotnów”;
b) w sprawie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Sadownem”;
c)  w sprawie wspólnej realizacji projektu „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów”;
5. zatwierdził protokół konieczności dotyczący robót na obiekcie mostowym na rzece Czerwonka w ciągu drogi Węgrów – Poszewka;
6. wyraził zgodę na skierowanie do Fundacji „MSD dla Zdrowia Kobiet” wniosku o dofinansowanie projektu „Zdążyć przed menopauzą – aktywizacja zdrowotna kobiet po 40 roku życia”;
7. wyraził zgodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na umieszczenie herbu powiatu na plakatach informujących o projekcie „Sprawny Samorząd”;
8. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie imprezy pn. „II Hubertus Węgrowski” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
9. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 4 tys. zł zakupu saksofonu barytonowego dla Miejsko – Powiatowej Orkiestry Dętej;
10. wyraził zgodę administratorowi Forum Powiatu Węgrowskiego na umieszczenie na forum herbu powiatu węgrowskiego;
11. wyraził zgodę na przystąpienie LO w Łochowie do projektu pn. „Opanowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”;
12. wyraził zgodę na zmianę stawki żywieniowej w LO w Łochowie.
13.zatwierdził nauczanie indywidualne dla uczennicy kl. II ZSP w Węgrowie.       

W dniu 22 września 2010 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził 4 projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
5. wyraził zgodę na użyczenie Miastu Węgrów części pasa drogowego drogi powiatowej nr 4261 W ul. Stadionowa w Węgrowie;
6. wyraził zgodę na przedłużenie do 15.10.2010 r. terminu zakończenia robót remontu nawierzchni na drodze Pniewnik – Nojszew – Sulki;
7. zatwierdził umowy partnerskie w sprawach:
a) przebudowy drogi powiatowej Pniewnik – Trawy;
b) przebudowy ul. 1 Maja i ul. Nowowiejskiej w Łochowie;
8. zatwierdził umowę współpracy w zakresie organizacji wystawy poświęconej 200-leciu istnienia powiatu węgrowskiego;
9. wyraził zgodę na wprowadzenie do arkusza organizacyjnego ZSP w Sadownem klasy I Szkoły Policealnej dla Dorosłych;
10. zatwierdził porozumienia: 
a) w sprawie ponoszenia wydatków utrzymania dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
b) w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
c) w sprawie określenia kosztów i ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka pochodzącego z powiatu węgrowskiego umieszczonego w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody, powiat siedlecki. 

   

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-09-30 15:27:56
Data utworzenia:2010-09-30 15:27:56
Data modyfikacji:2010-09-30 15:32:25
Liczba wyświetleń:901