Sprawozdanie Nr 2/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 27 stycznia – 31 marca 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 27 stycznia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
b) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na 2011 r.;
c) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania umowy partnerskiej określającej szczegółowe warunki partnerstwa oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków;
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego;
e) nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie;
2. zatwierdził umowę z Polskim Związkiem Motorowym TU S.A. Vienna Insurance Group w sprawie ubezpieczenia mienia powiatu;
3. przyjął autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
4. przyjął informację o działalności Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie w 2010 r.;
5. podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie;
6. rozpatrzył wniosek Mazowieckiego Zarządu PCK o kontynuację umowy zawartej w dniu 1.10.2010 r. i postanowił, że jedyną formą wsparcia finansowego może być dotacja na realizację zadań w ramach programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;
7. zatwierdził porozumienie w sprawie udzielenia przez Gminę Łochów pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu komunikacji;
8. wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów;
9. zatwierdził kurs I° z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie elektryk realizowanego w ZSP w Węgrowie;
10.przyjął informację w sprawie uzyskania średniego wynagrodzenia nauczycieli w 2010 r. przekraczającego średnie krajowe wynagrodzenie (art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W dniu 4 lutego 2011 r. Zarząd:
1. zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Węgrowa o niezwłoczne podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i postanowił, że przedmiotowa uchwała zostanie podjęta na sesji Rady Powiatu w marcu 2011 r.;
2. wyraził zgodę na umieszczenie herbu powiatu na publikacji „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2002 – 2009”;
3. zatwierdził wnioski o zmianę harmonogramu płatności rat kredytów;
4. podjął uchwały w sprawach
a) udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja kalendarza imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym Szkolnego Związku Sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego w 2011 roku;
b) udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. „Realizacja powiatowego kalendarza imprez sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej w ramach Ludowych Zespołów Sportowych na rok 2011”;
c) ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych;
d) uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2011;
e) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
5. rozpatrzył wniosek o wsparcie finansowe „Przeglądu Spektakli Profilaktycznych” i podjął decyzję, że przedsięwzięcie może zostać sfinansowane w ramach kwoty 10 tys. zł zabezpieczonych w budżecie PODN na organizację imprez;
6. wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym II Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia – Anioły” oraz na przekazanie 10 pendrive’ów z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu;
7. zapoznał się z wnioskiem Dyrektora I LO w Węgrowie o wsparcie finansowe pobytu w Węgrowie młodzieży francuskiej w ramach wymiany z Liceum w Lons-le-Saunier i postanowił, że na dofinansowanie przedsięwzięcia należy przeznaczyć kwotę do 2,3 tys. zł w ramach oszczędności z własnego budżetu szkoły;
8. zatwierdził porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania hali sportowej przy ZSP w Sadownem;
9. zatwierdził wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie;
10.zaakceptował umowę partnerską w sprawie realizacji projektu „O NATURZE w naturze”.

W dniu 11 lutego 2011 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
2. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 50 tys. zł remontu górnego holu w budynku LO w Łochowie;
3. podjął decyzję o zwiększeniu o kwotę 10 tys. zł budżetu ZSP w Sadownem z przeznaczeniem na zakup łóżek do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
4. zaakceptował projekt Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Miedznie;
5. wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą 1,5 tys. zł organizacji powiatowego etapu turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 28 lutego 2011 r.
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej;
b) uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
3. zapoznał się z informacją o sytuacji finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie i postanowił, że budżet placówki zostanie zwiększony o środki niezbędne do jej bieżącego funkcjonowania;
4. zatwierdził plan inwestycyjny zadania „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska;
5. wyraził zgodę na użyczenie na cele budowlane działek nr 58/4, 65/12, 35/5, 35/3, 43/10 i 30/7 w obrębie geodezyjnym Łochów;
6. zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Węgrowie zadań z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej;
7. wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą  500  zł organizacji Turnieju Brydża Sportowego Węgrów 2011;
8. zatwierdził porozumienie z Powiatem Polickim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

W dniu 10 marca 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spozłecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
b) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmiany uchwały nr 24/12/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
c) ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012;
3. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
4. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Sadownem o pomoc w sfinansowaniu przygotowania i zakupu materiałów i gadżetów promocyjnych powiatu węgrowskiego i szkoły i postanowił dokonać zwiększenia na ten cel budżetu szkoły o kwotę 1 tys. zł;
5. postanowił wytypować kandydaturę p. Tadeusza Wangrata do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”;
6. wyraził zgodę na udział I LO w Węgrowie w projekcie EFS „Chemia – wiem, umiem, rozumiem”;
7. wstępnie zaakceptował propozycję  wzrostu wynagrodzeń pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych;
8. wyraził zgodę na ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;
9. wyraził zgodę na zakup nagrody dla ucznia ZSP w Węgrowie – finalisty etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej;
10. podjął decyzję o przyznaniu nauczania indywidualnego uczniowi kl. I LO w ZSP w Węgrowie;
11. wyraził zgodę na wycinkę 3 szt. dębów na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie;
12. zatwierdził porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
13. zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargów na zadania:
a) modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębu Miedzna, gmina Miedzna;
b) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów w gminie Grębków;
14. zatwierdził umowę z PRDM „MIKST” Sp. z o.o. w sprawie wykonania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”.

W dniu 23 marca 2011 r. Zarząd:
1. wyraził zgodę na użyczenie na cele budowlane działek nr 2090/3, 2061/12, 2099/19, 2100/12 na terenie miasta Łochowa;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego;
c) zatwierdzenia zmiany Statutu SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu;
d) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej;
f) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu;
g) zaciągnięcia kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
h) udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej policji w Węgrowie”;
3. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego;
4. przyjął informację o realizacji w 2010 r. programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi;
5. zatwierdził porządek obrad V sesji Rady Powiatu;
6. podjął uchwały w sprawach:
a) przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu na 2010;
b) przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie za 2010 r.;
7. zatwierdził umowy:
a) z firmą PRO EKO BUD sp. z o.o. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oczyszczalni ścieków dla MOW w Jaworku;
b) z firmą PRO EKO BUD sp. z o.o. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oczyszczalni ścieków dla Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
c) z Biurem Usług Geodezyjnych „TARKOWSKI” w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych;
8. zatwierdził porozumienia:
a) z Miastem Węgrów w sprawie powierzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów;
b) z Gminą Łochów w sprawie powierzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów;
9. zaakceptował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta i gminy Łochów;
10. zatwierdził kurs II stopnia w zawodzie elektryk w ZSP w Węgrowie;
11. wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą 50 tys. zł remontu budynku byłego internatu ZSP w Sadownem;
12. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla uczennicy kl. I LO w Łochowie;
13. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 1,5 tys. zł na dofinansowanie kosztów wymiany uczniów LO z młodzieżą francuską;
14. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą”;
15. zatwierdził regulamin konkursu na najlepszą pracę naukową poświęconą osobie Ignacego Jana Paderewskiego;
16. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł wydania tomiku poezji p. Stanisława Grądzkiego „W serca odbiciu”;
17. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-04-11 12:33:26
Data utworzenia:2011-04-11 12:33:26
Data modyfikacji:2011-04-11 12:35:32
Liczba wyświetleń:408