Uchwała Nr 220/148/06 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art.188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżniejszymi zmianami) oraz § 9 Uchwały nr XXXIII/213/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:                      

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

15 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

15 000

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (realizacja rządowego programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

0

15 000

 

 

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

801

Oświata i wychowanie

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

/LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie/

2  634

0

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2 634

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 634

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

15 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

15 000

3240

Stypendia dla uczniów

0

15 000

 

Razem

2 634 

17 634

 

                                                                   

§ 3

 

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

                                                             

§4

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 

Bogdan Doliński - Starosta

Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta

Ewa Besztak - Członek Zarządu

Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu

Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:01:42
Data utworzenia:2007-01-05 01:01:42
Data modyfikacji:2007-01-05 01:01:42
Liczba wyświetleń:567