Na półmetku

Minąwszy półmetek międzynarodowego projektu Comenius Regio „Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom”, w którym uczestniczą dwa regiony partnerskie z Polski i Słowacji, wysłaliśmy dnia 24 czerwca 2013 r. do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” raport postępu projektu opisując go:

W pierwszym roku realizacji projektu powołano zespół zarządzający (skupiający personel projektu, czyli osoby zatrudnione w projekcie) i zespół projektowy (skupiający wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu z instytucji partnerskich w Powiecie Węgrowskim).

Opracowano i wdrożono program edukacyjny „Innowacyjny nauczyciel”, w którym zawarto informacje na temat planowanych działań oraz oczekiwanych rezultatów.

Zorganizowano i odbyto wizytę roboczą w Złotych Morawcach w Słowacji. Wyjazd miał miejsce w dniach od 22.10.2012r. do 26.10.2012r. Wzięło w nim udział 18 osób. Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w szkoleniach zorganizowanych przez partnerów ze Słowacji o tematyce psychologiczno-pedagogicznej oraz związanej z metodyką nauczania tańca, sportów zespołowych i indywidualnych (tenis stołowy).

W dniach od 8.04.2013r. do 12.04.2013r. odbyła się wizyta w Polsce. Przedstawiciele instytucji partnerskich ze Słowacji przyjechali do Powiatu Węgrowskiego. Podczas wizyty odbyły się szkolenia o tematyce psychologicznej, związanej z zarządzaniem oraz metodyką nauczania sportów indywidualnych i zespołowych.

W ramach działań projektowych prowadzonych na miejscu dokonano zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych, które były wykorzystywane w prowadzeniu zajęć z uczniami oraz w czasie szkoleń nauczycieli. Zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w tym kółko przyrodnicze, kółko ekologiczne, kółko taneczne, zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki ręcznej, lekkoatletyki, skoków na trampolinie, nornic walking, kangoo jumps, unihokeja. Odbyły się rajdy rowerowe w ramach Dni Turystycznych.

Opracowano i wydrukowano 2 foldery metodyczno-informacyjne. Powstały one po każdej z wizyt roboczych: po wizycie nauczycieli z Polski w Słowacji w październiku 2012 r. i po wizycie nauczycieli ze Słowacji w Polsce w kwietniu 2013 r. Foldery zawierają informacje o projekcie, przebiegu wizyt i materiały metodyczne z odbytych szkoleń. Zostały rozdane nauczycielom jako forma wsparcia metodycznego w pracy pedagogicznej i wymiany doświadczeń. Folder nr 2 opracowany po wizycie przedstawicieli regionu ze Słowacji w Polsce przetłumaczono na język słowacki i wydrukowane egzemplarze przesłano do instytucji partnerskiej w ramach wymiany doświadczeń.

Zorganizowano dzień  metodyczny dla nauczycieli oraz dzień otwartych drzwi dla nauczycieli i rodziców.

Systematycznie zamieszczano informacje o projekcie na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Przygotowywano gazetki ścienne na temat projektu, które umieszczano na tablicy informacyjnej w SOSW w Węgrowie. Materiały projektowe umieszczano w gablocie znajdującej się w SOSW w Węgrowie. Działania te służyły promocji projektu w środowisku oraz zawierały informacje o osiągniętych rezultatach. Podejmowane przedsięwzięcia dokumentowano także w formie systematycznie prowadzonej kroniki projektu.

Zorganizowano szkolenia dla nauczycieli. Podczas wizyty przedstawicieli regionu partnerskiego ze Słowacji odbyły się szkolenia o następującej tematyce:

1) System edukacji i stosowane metody nauczania.

2) Style i metody efektywnego zarządzania pracownikami.

3) Warsztaty z zakresu metodyki nauczania tenisa stołowego.

4) Psychologiczne podstawy kierowania relacjami międzyludzkimi.

5) Warsztaty z zakresu metodyki nauczania gry w piłkę ręczną.

6) Warsztaty z zakresu metodyki nauczania łyżwiarstwa.

7) Jak radzić sobie ze stresem?

8) Warsztaty z zakresu metodyki nauczania skoków na trampolinie.

9) Turystyka w edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Wzięli w nich udział nauczyciele z obu regionów partnerskich. Zorganizowano także szkolenia dla nauczycieli z instytucji partnerskich w Polsce (Powiat Węgrowski), które odbyły się na terenie SOSW w Węgrowie i dotyczyły następującej tematyki:

1) Edukacja prozdrowotna i pierwsza pomoc przedmedyczna.

2) Metody i techniki gry w tenisa stołowego i ich praktyczne wykorzystanie.

 Dzięki realizacji w/w działań osiągnięto następujące rezultaty:

- nauczyciele nabyli wiedzę, doświadczenia i nowe kompetencje z zakresu metodyki nauczania wybranych sportów,

- poszerzyli swoją wiedzę z zakresu metod nauczania, zarządzania pracownikami oraz psychologicznych podstaw kierowania, relacjami międzyludzkimi, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania powstawaniu syndromu wypalenia zawodowego,

- włączono do procesu nauczania nowe, atrakcyjne treści związane m. in. z innowacyjnymi formami aktywności sportowej oraz działaniami o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, prozdrowotnej,

- wzbogacono ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej m. in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych,

- podjęte działania wpłynęły na podniesienie jakości procesu nauczania.

Jak dotychczas projekt jest realizowany zgodnie z planem. W kolejnym okresie jego realizacji czeka nas wiele nowych wyzwań: Na kolejne miesiące realizowanego przez nas projektu zaplanowano m.in. przeprowadzenie pozostałych szkoleń dla nauczycieli. Nadal będą prowadzone zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem nabytych przez nauczycieli wiadomości, umiejętności i doświadczeń. Odbędą się 2 rajdy rowerowe w ramach Dni Turystycznych, Dni Astronomiczne, Przegląd Taneczny i turniej sportowy o charakterze międzynarodowym, w którym wezmą udział przedstawiciele regionów partnerskich. Odbędzie się także wizyta przedstawicieli ze Słowacji w Polsce i ostatnia, podsumowująca wizyta przedstawicieli regionu partnerskiego z Polski w Słowacji. W wizycie w Słowacji weźmie udział co najmniej 20 przedstawicieli regionu partnerskiego z Polski.

 

 Tadeusz Krupa - Koordynator Projektu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2013-07-02 14:11:22
Data utworzenia:2013-07-02 14:11:21
Data modyfikacji:2013-07-03 11:18:20
Liczba wyświetleń:261