UCHWAŁA NR XXXIX/304/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do podpisania umowy partnerskiej w sprawie współpracy

Na podstawie art. 12 ust. 4 i art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”, polegającej na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu „Mogę więcej – nowoczesne terapie szansą na rozwój dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego”, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do podpisania stosownej umowy partnerskiej, szczegółowo określającej zasady współpracy.

 

§ 3

 

            Przewidywane do dofinansowania środki finansowe w ramach wkładu własnego, Powiat Węgrowski zabezpieczy odrębną uchwałą.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 13:17:10
Data utworzenia:2010-10-22 13:17:10
Data modyfikacji:2010-10-22 13:19:16
Liczba wyświetleń:455