UCHWAŁA NR XXXI/243/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGOz dnia 25 września 2009 rokuw sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w2010 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach projektów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 175 ust. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami: Miedzna, Liw i Korytnica porozumień dotyczących realizacji                                           i współfinansowania w 2010 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych  oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów inwestycyjnych pn.:

 

-         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4218 W Kosów Lacki – Węgrów na odcinku od km 8 + 519 do km 17 + 322,13 o długości 8,8 km  na terenie gminy Miedzna oraz na odcinku od km  19 + 225 do km 21 + 000, długości 1,775 km na terenie gminy Liw”,

-         „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4240 W Pniewnik – Trawy w km  od 2 + 700 do km 8 + 724,32, dł. odcinka 6,024 km na terenie gminy Korytnica”

 

planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

 

Anna Brodacka - Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:14:00
Data utworzenia:2009-10-05 15:14:00
Data modyfikacji:2009-10-05 15:19:35
Liczba wyświetleń:444