UCHWAŁA NR XL/312//2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łochów na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej Park Dębinka – ul. 1 go Maja w Łochowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U., tj. z dnia 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 220 ust. 1             i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,             ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się pomocy finansowej w roku 2010 Gminie Łochów w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej Park Dębinka – ul. 1 go Maja w Łochowie”.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Gminą Łochów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 13:37:07
Data utworzenia:2010-10-22 13:37:07
Data modyfikacji:2010-10-22 13:39:58
Liczba wyświetleń:380